Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Базовая конференция --->> Конференции --->> Об ассоциации
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Приглашение на конференцию в Хмельницьком

Міністерство освіти і науки України

Державний комітет молодіжної політики,

спорту та туризму України

Хмельницька обласна державна адміністрація

Донбаська державна машинобудівна академія

Житомирський державний технологічний університет

Запорізький національний технічний університет

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля

НАН України

Кримський державний

індустріально-педагогічний університет

Луцький державний технічний університет

Національна металургійна академія України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України

“Харківський політехнічний інститут”

Сумський державний університет

Сумський національний аграрний університет

Хмельницький національний університет

Шоста Всеукраїнська молодіжна

науково-технічна конференція

“МАШИНОБУДУВАННЯ

УКРАЇНИ ОЧИМА МОЛОДИХ:

прогресивні ідеї – наука – виробництво”

25 – 28 жовтня 2006 року

Хмельницький – 2006

Хмельницький національний університет та ряд провідних вищих
навчальних закладів України за підтримки Державного комітету молодіжної політики,
спорту та туризму України і Хмельницької обласної державної адміністрації з
25 по 28 жовтня 2006 року проводять у місті Хмельницький
шосту Всеукраїнську молодіжну науково-технічну конференцію

“Машинобудування України очима молодих:

прогресивні ідеї – наука – виробництво”.

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, встановлення
ділових та особистих стосунків між молодими вченими України в області механічної
обробки та технології машинобудування, виявлення нових можливостей, кооперації
та об’єднання зусиль у вирішенні спільних проектів.

Необхідність та корисність таких зустрічей під¬тверджує велика кількість конференцій,
симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за її межами кожного року.
При цьому дана конференція має на меті згуртування та творче піднесення молодої
прогресивної генерації вчених України.

Оргкомітет має надію, що дана конференція надасть розвиток співпраці молодих
вчених-машинобудівників, буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку
перспективних зв’язків.

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями
та повідомленнями студентів, магістрів та аспірантів Вашого навчального закладу.

Основні наукові напрями конференції

Основні наукові напрями конференції відповідають спеціальностям
за класифікацією ВАК України:

05.02.08 – “Технологія машинобудування”;

05.03.01 – “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти”

Робочі мови конференції – українська
та російська

Всі витрати, пов’язані з проведенням конференції та публікацією
тез конференції, несуть організатори. Оплата публікації статей (1 стор.- 11
грн.), харчування, проживання і проїзду до м. Хмельницький та назад – за рахунок
учасників конференції.

Організаційний комітет

Голова –

Каплун В.Г., д.т.н., проф., проректор з наукової
роботи ХНУ

Співголови –

Мазур М.П., д. т. н., проф., зав. кафедрою
технології машинобудування ХНУ;

Ковальчук С.С., к.т.н., доц., декан ф-ту
прикладної математики та комп’ютерних технологій

Члени –

 оргкомітету

Внуков Ю.М., д. т. н., проф., акад. 

АН ВШ України, проректор з наукової роботи ЗНТУ

 

Грабченко А.І. д. т. н., проф., акад.

АН ВШ України, зав. каф. інтегрованих технологій ім. М. Ф. Семко НТУ «ХПІ»

 

Захаров М. В., д. т. н., проф., акад.

АН ВШ України, зав. каф. експлуатації та ремонту с/г машин СНАУ

 

Клименко С.А., с.н.с., д.т.н., зав. відділом ІНМ
ім. В.М.Бакуля НАН України

 

Ковальов В.Д., д.т.н., проф., зав. каф. МРВ ДДМА

 

Марчук В.І., проф., д.т.н., зав. каф. ТМБ ЛДТУ

 

Мельничук П. П., д.т.н., проф., ректор ЖДТУ

 

Проволоцький О. Є.,
д.т.н., проф., зав. кафедри технології машинобудування НМетАУ

 

Равська Н. С., д.т.н., проф., акад.

АН ВШ України, зав. каф. інструментального виробництва НТУУ «КПІ»

 

Розенберг О.О., д.т.н., проф., акад.

АН ВШ України, зав. відділом ІНМ

ім. В. М. Бакуля НАН України

 

Якубов Ф. Я., д. т. н., проф., ректор КДІПУ

Секретарі –

оргкомітету    

Милько В.В.,  к.т.н., старший викдадач  кафедри технології машинобудування ХНУ,
Тімофєєва Людмила Василівна – провідний спеціаліст відділу інтелектуальної
власності

 

Адреса оргкомітету

Україна, 28016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький
національний університет, кафедра технології машинобудування.

Тел.: (0382)–72-89-44.

Факс: (03822) – 2-32-65.

E–mail: mazur@dn.tup.km.ua

Матеріали конференції

Планується видання Збірника тез доповідей та публікація повних
текстів доповідей (статей) у спеціальному випуску Вісника ХНУ, який вважається
ВАК України фаховим за тематикою конференції. Публікація повного тексту доповіді
(статті) у Віснику ХНУ буде можлива лише після її особистого представлення авторами
на конференції та за рішенням оргкомітету. Повний текст доповіді, яка не доповідалась
авторами особисто, опублікований не буде.

Для ухвалення рішення про включення представників вашого навчального закладу
до складу учасників конференції та своєчасного видання Збірника тез доповідей
необхідно до 1 жовтня 2006р. надіслати на адресу
оргкомітету заявку на участь, тези доповіді, дискету з записом тез або направити
файл по e-mail. Повний текст доповіді у двох примірниках, її електронний варіант,
рецензія, відомості про автора та акт експертизи надаються в оргкомітет під
час перебування учасника на конференції після рішення оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали повинні бути цілком підготовлені на білому папері
до друку з застосуванням редактора Word.

Тези доповіді

Обсяг – дві повні сторінки формату А5. Орієнтація — книжкова з полями 20 мм
з усіх боків. Міжрядковий інтервал – одинарний, відступ у першому рядку

абзацу – 1,27 мм. Шрифт Times New Roman, Розмір 12.

Назву оформлюють великими напівжирними літерами з розміщенням по центру. Через
2 інтервали з розміщенням по центру зазначають ініціали та прізвища усіх авторів,
їх вчені звання та посади, повну назву навчального закладу та міста його розташування.
Далі через 2 інтервали розміщують з центруванням по ширині текст тез доповіді.
Список літератури та рисунки у тексті тез небажані.

Повний текст доповіді (стаття)

Обсяг — до п’яти повних сторінок формату А4, орієнтація книжкова
з полями: верхнє — 25 мм, нижнє -25 мм, ліве- 25 мм, праве- 15 мм, міжрядковий
інтервал — одинарний, відступ у першому рядку абзацу – 12,7 мм. Шрифт Times
New Roman. Розмір 10.

Текст рукопису має бути побудований за наступною схемою — індекс УДК. (12 пт.)
у верхньому лівому кутку листа

— ініціали та прізвища авторів –великими літерами у верхньо -му правому кутку
листа (12 пт.)

— назва організації, де працють автори – повністю справа (8 пт.)

— порожня стрічка (10 пт.)

— назва статті – великими літерами по центру ( 12 пт., жирний) — порожня стрічка
(10 пт.)

— анотація об’ємом від 3 до 8 рядків машинописного тексту мовою оригіналу одним
абзацом (10 пт., курсив )

— вступ, основний розділ ( можливий розподіл на підрозділи ), висновки ( 10
пт.)

— порожня стрічка (10 пт.)

— слово » Література» по центру (10 пт., жирний)

— порожня стрічка (10 пт.)

— список літератури (10 пт.) (послідовність списку — за порядком звернення у
статті )

Рисунки, ілюстрації, діаграми і схеми потрібно виконувати вмонтованими об’єктами
і розміщувати у тексті. Номер і назву рисунка розміщати під рисунком (8 пт.,
жирний).

Таблиці повинні мати номер і назву (10 пт., жирний). Кожен рисунок чи таблиця
повинні мати

порожню стрічку зверху і знизу від основного тексту ( 10 пт.)

При написанні формул використовувати редактор Equation. Стилі: текст, функція,
змінна, матриця-вектор — Times New Roman; малі грецькі, великі грецькі, символ
– Symbol; малі грецькі, змінна – курсив; матриця-вектор – напівжирний. Розмір:
звичайний – 11 пт; крупний індекс –7 пт; дрібний

індекс – 5 пт; крупний символ – 18 пт; дрібний символ – 12 пт.

Особливі вимоги

1. Тексти тез та доповіді потрібно записати на дискету 3,5 дюйми, яку необхідно
підписати: прізвища та ініціали авторів, назва доповіді.

2. При пересиланні матеріали не згинати і не зшивати.

3. Не будуть опубліковані матеріали, які не відповідають вимогам та тематиці
конференції, а також ті, що надійшли до оргкомітету із запізненням.

4. Тексти тез та доповідей повинні повністю відповідати нормам української (російської)
граматики та орфографії.

Важливі дати

1. Подача заявки та матеріалів – до 1 жовтня 2006 р.

2. Отримання запрошення – не пізніше 20 жовтня 2006р.

3. Робота конференції – 25 жовтня –28 листопада 2006р.

4. Отримання повідомлення про прийняття статті до друку – не
пізніше 31 грудня 2006 р.

Заявка

(заповнюється на кожного учасника)

Прізвище Ім’я, по батькові_____________

Адреса учасника (індекс):______________

Місце навчання:______________________

Посада (підкреслити): студент, магістр, аспірант

Телефон (код міста):_________________

Факс:______________________________

E-mail:______________________________

Назва роботи:_______________________

___________________________________

Форма представлення графічного

матеріалу доповіді: плакати, слайди,

плівки для «Полілюксу», комп’ютерна

презентація, інше (вказати обов’язково)

___________________________________

Потреба в готелі

Дата прибуття, час

Дата від’їзду

Підпис учасника ______________

Опубликовано 08.06.2006. Обновлено 08.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы