Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Периодические издания
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

[Общие сведения] [Правила оформления статей]

 

Вісник НУК

Правила підготовки статей

Загальні вимоги

Статті друкуються українською, російською або англійською мовами. Стаття та додаткова інформація подаються до редакційно-видавничого відділу НУК (Aдреса), а саме:

 • роздрукована стаття у двох примірниках на папері формату А4 (Рекомендації);
 • електронний варіант статті (Зразок статті. Шаблон);
 • анотація (реферат) статті українською, російською та англійською мовами обсягом не більше 5–7 рядків;
 • ключові слова українською, російською та англійською мовами бібліографічний опис статті;
 • відомості про авторів (заповнюється електронна анкета кожним автором окремо і є у загальнодоступному користуванні);
 • паперова анкета автора заповнюється українською або російською, або англійською мовою.

Додаткові документи

 • витяг із протоколу засідання каферди;
 • експертний висновок про можливість опублікування;
 • рецензія на статтю;
 • протокол засідання експертної комісії.

Текст статті

На початку статті вказуються:

 • індекс УДК (визначається за допомогою Бібліотеки НУК);
 • авторський знак (визначається за допомогою Бібліотеки НУК);
 • прізвище, ім’я, по батькові авторів українською, російською та англійською мовами;
 • назва статті українською, російською та англійською мовами.

Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word 93-2010 шрифт Arial, розмір — 12 пт; поля: верхнє — 1 см; нижнє — 1 см; праве — 2 см; ліве — 2 см; від краю до колонтитула: верх — 1,25 см; низ — 1,25 см.

Структура статті

Структура тексту статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 (Бюлетень ВАК України №1, 2003 р) і містити наступні елементи:

 • постановку проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у напрямку.

У статті мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи (СІ).

Список літератури

Список літератури подається в порядку посилання після тексту. У першу чергу зазначаються журнальні статті, на які посилається автор у огляді останніх джерел досліджень і публікацій. При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Список складається за чергою посилань у тексті (а не в алфавітному порядку).

Набір формул

Набір формул здійснюється в редакторі формул Microsoft Equation или Math Type Equation. Допускаються прямі символи, але їх треба розмітити або включити до списку спеціальних символів. Нумерувати тільки ті формули (внесені на середину рядків), на які є посилання в тексті.

При наборі формул необхідно встановити наступні параметри в редакторі формул: Шрифт: текст, функції та числа набираються шрифтом Arial; змінні — курсивом Arial; матриця-вектор — напівжирним Arial; грецькі літери та символи — шрифтом Symbol. Розмір (кегль): звичайний символ — 12 pt; великий індекс — 9 pt; дрібний індекс — 6 pt; великий символ -17 pt; дрібний символ — 13 pt.

Побудова таблиць

Таблиці мають бути виконані в Exel або Word без заливання. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією. Ширина таблиць не повинна перевищувати 16,9 см.

Ілюстрації

Ілюстрації, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Всі ілюстрації треба подавати в кольоровому варіанті або в градаціях сірого кольору. Штрихові графічні об’єкти, графіки, діаграми подаються у форматі WMF, TIFF JPG. Ширина будь-якої ілюстрації не повинна перевищувати 16,9 см.

Матеріали надсилаються

email: ev@nuos.edu.ua;

sait: ev.nuos.edu.ua;

tel: (+380512) 70-91-05; (+380512) 43–13–71

Факс: (+380512) 42–46–52

Адреса: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграда, 9, кімната 551.

[Общие сведения] [Правила оформления статей]

Опубликовано 14.01.2013. Обновлено 28.10.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы