Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Научная библиотека --->> Сборники трудов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей 
Как же отсюда скачать?
Пароль на скачивание файлов высылается в течении нескольких минут на почтовый ящик. Это бесплатно!

E-mail:
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти i науки України, Криворізький технічний університет,  кафедра Технології машинобудування

НОВІ ОРБІТИ СУЧАСНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. ПИТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ В МАШИНОБУДУВАННІ

матеріали
міжвузівської науково — практичної конференції

молодих вчених і студентів

(29 квітня 2008 р.)

Нові орбіти сучасного машинобудування. Питання новітніх технологій та обладнання в машинобудуванні.

Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (29 квітня 2008 р.) – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008. – 118 с.

  • Містить матеріали міжвузівської науково-практичної конференції з різних аспектів проблем питань новітніх технологій сучасного машинобудування.
    Розглянуто широкий спектр наукових та практичних проблем за такими напрямами:

  • Застосування спеціальних методів обробки деталей машин;

  • Підвищення експлуатаційних властивостей деталей машин за допомогою використання можливостей методів механічної обробки;

  • Діагностування та прогнозування технічного стану обладнання;

  • Аналіз методів відновлення деталей машин;

  • Застосування прикладних програм для моделювання обробки деталей та умов їх роботи в механізмах;

  • Використання статистичних розрахунків при дослідженні процесів обробки деталей та їх експлуатації;

  • Підвищення довговічності швидкозношуваних деталей за рахунок використання нових сталей.

Для наукових та педагогічних працівників аспірантів, магістрантів, студентів.

Редакційна колегія Цивінда Н.І., Самошкіна С.П.– ст. викладачі КТУ.

Відповідальний за випуск: Кіяновський М.В.. – д-р техн. наук, професор КТУ

> > > Программа конференции

> > > Обложка сборника

1. Вибір раціональних методів відновлення  деталей  автомобілів Тюрьков Д. С. ст. гр ААГ-06-1, КТУ наук. кер. докт. тех. наук. проф. Гірін В. С.

2. Системы диагностирования и прогнозирования технического состояния газотурбинных двигателей А. А. Мадоныч, С. С. Дубровский Криворізький авіаційний коледж

3. Обґрунтування застосування швидкісного фрезерування Бондарець А.О. асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки Олійник С.Ю. асистент кафедри теоретичної та прикладної механіки Криворізький технічний університет

4. Аналіз прогресивних методів дроблення стружки в автоматизованому виробництві Алексіна О.О. студентка гірничоелектромеханічного технікуму КТУ

5. Влияние ультразвука на процесс шлифования М.С. Мышов, студент Донецкий национальный технический университет

6. Использование ультразвука в технологии поверхностно-пластического деформирования Самойлов П.И. науч. рук. Михайлов А.Н. , ДонНТУ г. Донецк

7. Обеспечении эксплуатационных свойств деталей машин с использованием возможностей методов механообработки Пустовой А.А., Ивченко Т.Г. ДонНТУ г. Донецк

8. Статистический анализ результатов исследования процесса обработки образцов из жаропрочного сплава инструментом на полимерно-абразивной основе Степанов Д.Н., студ.;  Сушко Д.Л., студ.; Гончар Н.В., старш. преп. Запорожский национальный технический университет, Запорожье

9. Применение ANSYS для моделирования тепловых полей при электроимпульсной обработке резанием Доценко В.С. гр. ТМ-03-2 ДГМА г. Краматорск Научный руководитель Ковалевский С.В., д.т.н., профессор

10. Исследование влияния поверхностно-активных веществ на формирование остаточных напряжений при  механической обработке деталей машин Ендовицкая С. В. ст. гр.ТМ 03–2, ДГМА г. Краматорск научный руководитель Ковалевский С.В., д-р техн. наук, профессор

11. Исследование влияния технологических режимов на качество изделий при электроимпульсной обработке Ковалева О.В. ст. гр. ТМ 03–2, ДГМА г. Краматорск научный руководитель Ковалевский С.В., д-р техн. наук, профессор

12. Исследование технологических возможностеи применения прогрессивного режушего инструмента Покидько А.Ф. гр. ТМ-03-2, ДГМА г. Краматорск научный руководитель Ковалевский С.В., д.т.н., профессор

13. Исследование качества поверхностей деталей  машин при обработке в условиях динамической корекции режущего инструмента Рева Е. С. гр. ТМ-03-3, ДГМА г. Краматорск научный руководитель Ковалевский С.В., д.т.н., профессор

14. Дослідження тріботехнологічних процесів у парах тертя за допомогою CFD пакетів (комп’ютерне моделювання з подальшою візуалізацією) науковий керівник Соловйов С.Н., д.т.н., професор Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), м. Миколаїв

15. Беcприжоговое шлифование резьбы ходовых винтов Е.А. Дьячкова, студентка Ларшин В. П.,  д. т. н., проф. Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

16. Компьютерное моделирование зоны контакта при профильном шлифовании А.В. Ларшина, студентка Ларшин В. П.,  д. т. н., проф. Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса

17. Об импульсном нагружении деталей механизмов и машин Степанкина И. Б., старший преподаватель, кафедра теоретической и прикладной механики Чумак Н. В., ассистент, кафедра теоретической и прикладной механики Криворожский технический университет

18. Жизненный цикл подшипников Шевцов А.А., ст. гр.ТРМП-05 2/9 Науковий керівник Гайдук Н.В

19. Аналіз використання лазерних технологій в технологічних процесах металообробки Салоїд А.О., студентка гр. ОМЛ-05-1/9 Науковий керівник Онуфрієнко О.В.

20. Аналіз експлуатаційних властивостей і підвищення стійкості різальних інструментів Сінько Марина, гр. ОМЛ-05 1/9 Науковий керівник Столєтова Л.В.

21. Аналіз обробки деталей з високомарганцевих сталей Сухова Інна, гр. ОМЛ – 05 1/9 Науковий керівник Столєтова Л.В.

22. Дослідження методів відновлення деталей компресорів О.В. Андрієнко, магістр групи ТМ-03м Науковий керівник Дербас А.Г., к.т.н., доц. Криворізький технічний університет

23. Аналіз використання полімерних матеріалів  в деталях гірничих машин О.В. Зотова, магістр групи ТМ-03м Науковий керівник Дербас А.Г., к.т.н., доц. Криворізький технічний університет

24. Підвищення довговічності чавунних валків прокатних станів методом мікроплазмового зміцнення О.М. Мацанко, магістр групи ТМ-03м Науковий керівник Дербас А.Г., к.т.н., доц. Криворізький технічний університет

25. Систематизація основних властивостей, параметрів, області застосування сучасних металорізальних інструментів для верстатів з ЧПК О.В. Науменко, магістр групи ТМ-03м Науковий керівник Цивінда Н.І., ст. викл. Криворізький технічний університет

26. Проектуювання та конструювання в машинобудуванні за допомогою Компас-графік О.М. Волохова, викладач,  Л.О. Цвіркун, викладач, Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки Криворізький технічний університет

27. Иcпользование новых износостойких экономно легированных марганцем сталей с метастабильной структурой для повышения долговечности быстроизнашивающихся деталей ОАО «ММК им. Ильича» Н.А. Солидор асс. ПГТУ, Мариуполь, Украина Л.С. Малинов, проф., д.т.н., ПГТУ, Мариуполь, Украина

28. Особенности распределения легирующих элементов  в сплавах с высоким содержанием хрома Попов Д. О., студент группы 519 Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского Руководитель к.т.н., доцент Попова Е.Г.

29. Влияние комплексной механической обработки на качество поверхностного слоя деталей из высокопрочного чугуна Я.В. Олейник, студент Руководители: Тимофеева Л.А., д. т. н., проф., Путятина Л.И., к. т. н., доцент Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

30. Дослідження оброблюваності високоміцного чавуну Тимченко О.М., студентка групи М-45 Керівник: Лалазарова Н.О., к. т. н., доцент Харківський національний автомобільно-дорожній університет

31. Механотроника-база создания принципиально новых машин для высоких технологий Чередник Б. А. студент, ДГМА,  Наливайко А.М. доц., зав. каф. ЭСА, ДГМА Гущин А.М. доц., каф. ТиУП, ДГМА Редькин А.Н., асс., ДГМА

32. Вплив монтажних дефектів зміщення осей валів промислових агрегатів на довговічність опор валів Рубненко В.В. наук. кер. Кіяновський М.В., КТУ м. Кривий Ріг

33. Аналіз впливу точності спряження на продуктивність бурових машин Котляр Д.О., студент гр.ТМ-04 наук. кер. АРТАМОНОВА Д.А., канд.техн.наук, доцент Криворізький технічний університет

34. Основні напрямки підвищення якості ріжучого інструменту Черніж Р. В., студент III курсу, наук. кер. Потапенко Є. І., викладач – методист Український політехнічний технікум

35. Аналіз методів обробки деталей машин холодом Головченко І.В. ст. гр. ТМ-04 наук. кер. Чернявська О.В., ст. викл. Криворізький технічний університет

36. Вплив способу лиття на властивості жароміцних нікелевих сплавів Приходько С.І., студент М-14 Керівники: Глушкова Д.Б. , к.т.н., доц., Тарабанова В.П. к.т.н. доц. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

37. Підвищення гідроабразивної зносостійкості штоків бурових насосів технологічними методами Шатинський Т.В. ст. гр. ТНМ-03-2 Петрина Ю.Д. зав. каф. ТНМ проф., Лукань Т.В.асист. каф. ТНМ Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

38. Принципи побудови сапр зубчатих коліс та зуборізних інструментів в середовищі SolidWorks® Гаврильців С. Я. ст. гр. ТНМ-03-2 Копей В.Б. к.т.н, доц. каф. ТНМ Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

39. Вплив поверхневого пластичного деформування (ППД) на властивості матеріалу поверхневого шару деталей машин Кудрявцев Ю.О., ст. гр. ТНМ-03-1 Одосій З.М., к.т.н., доц. каф. ТНМ Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу

40. Cтатистичне дослідження тенденції розвитку машинобудування xxi століття, як одного з актуальних факторів розвитку народного господарства в дніпропетровській області Льовушкіна Н.В. студентка групи ЕС 05  1/9 науковий керівник аспірант Терешкова О.В. ККХТ НМетАУ

41. Обгрунтування механізму підвищення ефективності роботи машинобудівних підприємств Столітня Ю.А., викладач економічних дисциплін ККХТ НМетАУ, магістр

42. Матеріали  виготовлення коліс відцентрових насосів Іванова Людмила Володимирівна Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України

43. Cтатистичне дослідження тенденції розвитку машинобудування xxi століття, як одного з актуальних факторів розвитку народного господарства в цілому Саєнко Ю.С. студентка групи ЕС 05  1/9 науковий керівник к.е.н. Руденко Н.І. ККХТ НМетАУ

44. Сокращение сроков разработки и отладки технологических процессов ротационной вытяжки А.В. Чесноков, к.т.н., доц., А.В. Грабов, магістрант Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

45. Енергозбереження на установках розділенння повітря Штерндок Андрій група ХКУ-04 2/9 Науковий керівник Циганкова Л.І. ККХТ НМетАУ

46. Использование модульных технологий при технологической подготовке гибкого производства А.Н. Кирсанов, к.т.н., доц., С.В. Легунцова, магістрант Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля

47. Вопросы проектирования вибростанков для обработки свободными абразивами в колеблющихся резервуарах Фалин А.А, Фалин А.А, научн. рук. к.т.н., доц. Мицык В.Я. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля г. Луганск

48. Обработка труднообрабатываемых материалов с плазменным нагревом Шевченко С.В. научный руководитель Хаустова А.В. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля г. Луганск

Опубликовано 12.05.2008. Обновлено 09.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы