Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Научная библиотека --->> Сборники трудов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей 
Как же отсюда скачать?
Пароль на скачивание файлов высылается в течении нескольких минут на почтовый ящик. Это бесплатно!

E-mail:
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство аграрної політики України, Одеський державний аграрний університет

Аграрний вісник причорномор’я

Збірник наукових праць

Технічні науки

Випуск 5504_04_01

Одеса, 2010

193 с.

УДК 636.577.1.612
ББК 4Я4
А252

Містить статті з актуальних питань підвищення рівня механізації в сільськогосподарському виробництві та організації фермерських господарств.

Для наукових працівників, фахівців агропромислового комплексу, викладачів та студентів сільськогосподарських ВНЗ і технікумів.

Включено до Переліку №1 наукових фахових видань України (Постанова президії ВАК України від 09 червня 1999 року № 1-05/7, опубліковано у «Бюлетені ВАК України» № 4,1999 рік)

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради університету від 15 липня 2010 року, протокол № 10.

Свідоцтво про держреєстрацію KB №7395 від 5 червня 2003 р.

Відповідальність за достовірність даних та зміст статей несуть автори.

Редакційна колегія

А.М. Яковенко — кандидат технічних наук, професор, відповідальний редактор
В.П. Чучуй – кандидат технічних наук, декан факультету механізації,
А. М. Євдокимова — доктор технічних наук, професор,
О. В. Мальцев- доктор технічних наук, професор
Л. Ф. Вікуліна — доктор технічних наук, професор
С.М. Умінський – кандидат технічних наук, доцент, відповідальний секретар

Зміст

Артемов В.О., Елізаров С.П., Артемова Л.П. Оцінка якості попереднього накочування радіально-упорних шарикопідшипників

Доведена необхідність попереднього накочування підшипників і дана
методика оцінки якості попереднього накочування, який виключає швидку
втрату натягу в дуплекс-парах і точності шпиндельних вузлів, зібраних на
накочуваних підшипниках.

Артемов В.О., Конев С.В., Елізаров С.П., Артемова Л.П. Дослідження шарико-гвинтових передач

Запропонована конструкція стенду для випробувань і обкатки шарико-гвинтових передач, яка забезпечує випробування одночасно двох передач при
чистому розтяганні (стисканні) і зниження втрат енергії на тертя

Бахчеван Е.В., Данко Т.О., Артемов В.О. Використання міжпредметних задач як засоби інтеграції навчалних курсів

В статті розглянуті і узагальнені проблеми впровадження інтегрованого
навчання з використанням автоматизації конкретної наочної області при
розв’язанні міжпредметних задач

Буров О.О. Очищення повітря від в циклонах і буранах

Приведені результати промислових випробувань циклонів і буранів.
Розкритий механізм дії негативних зворотних зв’язків в бурані. Одержані
критерії ефективності пиловловлювання і очищення повітря від пилу у
відцентровому полі.

Вовкодав Г.М. Іони цинку, нікелю і міді, як забруднювачі навколишньго середовища

Представлені існуючі методи очистки стічних вод від іонів важких металів і
проведений пошук нових високоефективних методів очистки стічних вод
гальванічних виробництв.

Гальцев В.П., Стоцький П.І. Обгрунтування параметрів робочих органів установки для гідратації соняшникової олії

Приведені результати теоретичного обґрунтування процесу створення
коагуляції, яка здійснюється гідродинамічним коагулятором. За
результатами досліджень одержано загальне і часткове рішення рівнянь
для визначення параметрів і технічних характеристик гідродинамічного
коагулятора і дозатора – змішувача ежекторного типу.

Дорошенко Л.В. Прохідність транспортно-енергетичних засобів при виконанні польових робіт у фермерських господарствах

Розглянута перспектива застосування транспортно-енергетичних засобів для
виконання окремих польових механізованих робіт, їх прохідність і результати
експериментальних досліджень

Дударев І.І., Яковлева В.В. Аналітичне обгрунтування продуктивності лопатевої фрикційної машини

Оптимальний між зерновий тиск для забезпечення найбільшого зовнішнього
та внутрішнього тертя в робочій зоні машини з розвитком необхідних
нормальних і дотичних напружень, для ефективного відділення оболонок
зерна, роторно-лопатевою фрикційною машиною досягається вибором
раціонального співвідношення транспортуючої здатності ротора.

Домущі Д.П. Обгрунтування моделі ефективності складної технічної системи

Представлена модель ефективності складної технічної системи,
яку можливо легко розповсюджувати на обслуговуючі агрегати,
машини різних складних технологічних систем.

Евдокімова А.М., Цуканов Ю.С., Кочо П.Ф. Підвищення зносостійкості чавунних гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння

Описано два методи зміцнення чавунів, що застосовуються як
матеріали для виготовлення втулок циліндрів дизелів. Оригінальність
приведених методів мають визначені альтернативні переваги, роблячи їх
перспективними для ремонтного виробництва.

Зацерковний В.І., Кривоберець С.В., Левченко М.Г. Застосування GPS-приймачів для актуалізації топографічних та кадастрових карт

В статті розглянутий приклад застосування GPS-приймачів для
актуалізації картографічної інформації. Показані переваги використання GPS в
його організаційному, технологічному плані і у відношенні трудомісткості і
оперативності робіт.

Іванов О.М., Артемов В.О., Конев С.В. Захватний пристрій для контейнерів з автоматичним мехінічним приводом

Запропоновані конструктивні рішення сучасної техніки для
перевантаження контейнерів і способи її удосконалення, що дозволить
зробити доцільний вибір перспективного устаткування і за рахунок цього
зекономити час та енергоресурси при виконанні вантажно-
розвантажувальних операцій.

Конев С.В. Оптимальна обробка результатів випрмінювань при мультиплікативних помилках вимірників

Представлений метод обробки результатів вимірювань будь-яких фізичних
величин нерівноточними вимірювальними засобами, що мають
мультиплікативний характер помилок вимірювання.

Клещев Г.М. Підготовка виробництва та виготування деталей штампів ХЛШ у середовищі нової кризної компютерної технології

У статті розглянута підготовка виробництва та виготування деталей
штампів у середовищі кризної комп’ютерної технології.

Мальцев О.В. До визначення коефіцієнта корісної дії автоматичних безступінчастих регульованих передач з розсувними шківами і гнучкою проміжною ланкою

Коефіцієнт корисної дії машин в світі сучасної техніки стає домінуючим
чинником, що визначає як напрями наукових досліджень, так і конструкторські
рішення при створенні механізмів і машин найрізноманітнішого
функціонального призначення.Визначена міцність витрат варіаторів з
розсувними шківами і гнучкою проміжною ланкою при регулюванні в
залежності від характеристики швидкодії.

Мальцев О.В. Визначення кінетичної енергії гнучкої ланки варіатора

Для створення математичної моделі безступінчасто–регулюємого приводу
з варіатором з гнучкою проміжною ланкою і шківами, що розсувані,
визначена кінетична енергія гнучкої ланки з урахуванням її зміни при
регулюванні передачі.

Москалюк І.В. Продукти лікувально-профілактичного призначення на основі низькометоксильованого пектинового екстракту

Розроблено технології виробництва фруктових та овочевих напоїв на основі
пектинового екстракту, отриманого з свіжих яблучних вичавок – морквяний,
яблучний. Розроблено рецептура фруктових та овочевих напоїв на основі
низькометоксильваного пектинового екстракту. Отримано арактеристика
фізико-хімічних показників пектинвмістних консервованих напоїв.

Мартинова О.Б., Петров Л.М. Нові підходи до аналізу дійсних навантажень у зєднанні поршневий палець-втулка верхньої головки шатуна

Розглянуті нові підходи до аналізу дійсних навантажень у з’єднанні
поршневий палець – втулка верхньої головки шатуна. Отримані математичні
залежності, які дають рішення задачі динамічного навантаження поршневий
палець – втулка. Встановлені взаємозв’язки між внутрішніми силовими
факторами.

Осадчук П.І., Гамоліч В.Я. Математична модель обробки рослинної олії ультрозвуком

Побудовано математичну модель поширення ультразвуку в
рослинній олії з урахуванням властивостей вібратора та геометрії
робочої зони обробки олії.

Петров Л.М., Борісенко Т.М. Основні напрямки удосконалення конструкції колишнього рушія

Розглянуті питання по встановленню основного признаку класифікації
колісних рушіїв. Розроблена класифікаційна група колісних рушіїв тягово-
транспортного засобу.

Петров Л.М. Теорія колісного рушія з гнучким бандажем і динамікою навантаження гравітаційною складовою

Приведені матеріали теоретичного дослідження взаємодії колісного
рушія з гнучким бандажем. Отримано рівняння траєкторії руху точок
гнучкого бандажу.

Солових С.І., Костюк С.В. Екпандування кормосумішів для великої рогатої худоби із введенням зеленої маси

Підтверджена можливість експандувуювання кормосумішів із
введенням зеленої маси при збереженні якості продукту і значної економії
енергозатрат.

Савченко О.Я.,Елізаров С.П., Кішковський В.О. Про напрями технологічних рішень виготовлення деталей гідроапаратури

Досліджені технологічні параметри виготовлення відливків гідро-апаратури з перетинами каналів діаметрами 10-50мм в обновлених
формах на термореактивних смолах.

Сагач Л.М. Напрямки вдосконалення графічної підготовки студентів

Розглянуті проблеми графічної підготовки студентів і шляхи их розв’язку.

Смірнова С.О., Ковтун Л.Я., Тутаєв С.В. Аналіз сучасного стану і досягнення у виробництві обладнання для переробки зерна в муку

Проведено аналіз та оцінено перспективи розвитку виробництва
мукомельного обладнання.

Сенік В.Б. Аналіз процесу пастеризації молока в установці з гідродинамічним нагрівачем

В основу пастеризатора молока покладено гідродинамічний нагрівач –
пристрій, який перетворює енергію турбулентного затопленого струменя
рідини в теплову енергію (нагрівання молока), який забезпечує знищення
бактерій і вірусів всіх форм, одночасно здійснює кавітаційну обробку молока
для підвищення харчової цінності молока.

Сіваков А.М. Стабілізація поперечних коливань трактора при автоводінні з гідростабілізатором

Приведені результати випробувань макетного зразка гідростабілізатора
водіння на тракторі Т150К механічним щупом. Одержане поліпшення
точності авто водіння трактора з гідростабілізатором.

Тітлов О.С., Петушенко С.М., Кудашев С.М. Розробка мобільного охолоджувального комплексу на основі екологічно безпечних робочих тіл

Приведені результати аналізу термодинамічних циклів парокомпресійних
на екологічно безпечних холодильних агентах і тепловикористовуючих
холодильних машин для роботи у складі мобільних комплексів
охолоджування зерна

Устуянов П.Д. Формування і оцінка трудомісткості технічного обслуговання тракторів

Визначені фактичний рівень формування і оцінка трудомісткості
технічного обслуговування (ТО) різного класу тракторів. Приведена відносна
трудомісткість за цикл ТО по об’єднаних групах технологічних робіт.
Отримані дані можуть бути використані при поліпшенні експлуатаційної
технологічності і нормуванні трудомісткості ТО тракторів

Умінський С.М. Обгрунтування використання гідродинамічних апаратів у технологічних процесах

Обґрунтовано можливість використання гідродинамічних апаратів для
аграрної техніки.

Цуканов Ю.С., Горбенко І.В. Результати впровадження грунтообробно-посівного агрегату з автоматичним рухом по полю

Приведені результати дослідження експлуатаційних показників роботи
ґрунтообробне — посівного агрегату з обладнанням для автоматичного водіння
по полю в умовах точного землеробства при вирощуванні зернових культур

Шевцов Е.М., Бойко І.В. Визначення рівня робочого тиску орбітального гідромотора, припустимою контактною міцністю позацентроїдного епітрохоїдного зачеплення

Визначено рівень робочого тиску, припустимий контактною
міцністю зубців позацентроїдного епітрохоїдного зачеплення
орбітального гідромотора з урахуванням їх прироблення. Наведено
розрахункові залежності, що дозволяють проводити вибір геометричних
параметрів зачеплення з урахуваннямх іх впливу на рівень робочего тиску
гідромотора.

Яковенко А.М., Макарчук В.І., Клименко І.О., Соболь П.М. Вплив підвищення швидкості руху трактора на величину втрат потужності в трансмісії

Розглянуті причини втрат потужності в трансмісії енергонасичених
гусеничних тракторів і приведені рекомендації для їх зниження.
Опубликовано 12.03.2011. Обновлено 09.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы