Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Научная библиотека --->> Сборники трудов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей 
Как же отсюда скачать?
Пароль на скачивание файлов высылается в течении нескольких минут на почтовый ящик. Это бесплатно!

E-mail:
Смотрите так же по этой теме:

image002
Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація, Донецький науковий центр національної академії наук України, Донецький національний технічний університет, Інженерна академія України, Донецька обласна організація науково-технічної інтелігенції, Благодійний фонд «спілка друзів донецької політехніки», ТОВ „Технопарк ДонНТУ „УНІТЕХ”

002

«ДОНБАС-2020:
НАУКА І ТЕХНІКА — ВИРОБНИЦТВУ»

матеріали науково-практичної конференції

м. Донецьк, 2002 року

001

Доповіді вчених і фахівців із проблем пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку Донецької області в умовах реалізації Програми науково- технічного розвитку Донецької області до 2020 року.
Для фахівців народного господарства, учених, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів

Пленарное заседание

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
А.М. Близнюк, А.П. Белый, С.В. Кольцов, В.В. Кисиль, В.П. Осадчий
Донецкая областная государственная организация

Надано аналіз динаміки промислового виробництва в металургії
України за період 1999-2000 рр. Приведені приоритетні
напрямки стратегії промислової політики металургії.
Представлені очікувані об`єми виробництва продукції чорної
металургії Донецького регіону на 2020 р. Звернуто увагу на
необхідність зниження витрат енергетичних і матеріальних
ресурсів шляхом формування оптимальної структури
металургійного комплексу і реалізації сучасних технологій.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ
РАЗРУШЕННОГО МАССИВА ВОКРУГ ВЫРАБОТОК НА
БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ
А.П. Клюев, Н.Н. Касьян, Ю.А. Петренко
Донецкая облгосадминистрация, ДонНТУ

Розглянуті способи охорони гірничих виробок, що базуються на
спорудженні вантажонесучої оболонки із зруйнованих навколишніх
порід та запропоновані нові способи управління станом зруйнованих
порід, засновані на нетрадиційному використанні ін’єкційного
укріплення та анкерних систем.

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ
М.В.Жикаляк, Б.С.Панов, С.М.Стрєкозов П.С.Тетянчук
ДРГП «Донецькгеологія» («ДонецькДРГП»), Донецький національний
технічний університет, , Приазовська КГП КП «Південьукргеологія»,
Донецька державна обласна адміністрація

Мінерально-сировинна база, як важливіша складова частина
природних ресурсів, має виключне значення не тільки для
розвитку економіки держави, але і являється гарантією її
безпеки та обумовлює перспективні стратегічні напрямки
сталого соціально-економічного розвитку промислових регіонів
України.

ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ
А. Н. Гуменюк
ЗАО «Технологический парк «Углемаш»

Можливість активізації інноваційної діяльності за рахунок
використання пільгових умов для об’єднання фінансових і
організаційних можливостей підприємництва з інтелектуальним
науково-технічним потенціалом при державному масштабі
підтримки Законом України «Про спеціальний режим
інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків
«Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка і
сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Є. О.
Патона», «Інститут монокристалів», «Вуглемаш».

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОЛЯ ДОНЕЦКОГО
РЕГИОНА. ОПЫТ АКАДЕМИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
УКРАИНЫ
Амитан В.Н., Киклевич Ю.Н., Филатов Д.Е.
Донецкое региональное отделение
Академии технологических наук Украины

В статті дається аналіз діяльності Донецького регіонального
відділення Академії технологічних наук щодо досліждення іноваційного
поля Донецького регіону. Розглядається зв’язок дослідження с
Програмою науково-технічного розвитку Донецької області до
2020року.

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ВОДОРОДНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАДАЧИ ДОНБАССА
В.А. Гольцов
Донецкий национальный технический университет

Викладено великомасштабну концепцiю переходу людства до ери
водневої цивiлiзацiї. Наведено приклади комерцiалiзацiї водневого
автомобiлю. Сформульованi багатостроковi задачi, якi стоять
перед Донбасом, у зв’язку з входженням в життя водневої економiки.

Секция 1

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Б.С. Панов
ДНТУ

Наведені дані про великі потенційні можливості мінеральносировинного комплексу Донецької області, їх використання та
подальше промислове освоєння багатьох нових видів мінеральної
сировини має велике економічне та екологічне значення та буде
сприяти подальшому зростанню промислового потенціалу регіону на
період до 2020 року.

БЛАГОРОДНЫЕ И РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ: ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ,
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ И РЕГИОНОВ
С.Г. Грищенко, В.А. Гольцов, В.В. Выдолоб, С.В. Кольцов
Минпромполитики Украины, г. Киев; Донецкий национальный
технический университет; Минфин Украины, г. Киев;
Донецкая Облгосадминистрация

ГЕОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
М.В. Жикаляк
ДРГП «Донецькгеологія» (ДонецкГРГП)

Регіональними геолого-геофізичними дослідженнями останніх років
встановлена пряма залежність розподілу нафтогазоносності від
тектонічної активності розломів та блокових рухів у потужній
осадовій товщі Дніпровсько-Донецької западини (ДДз), які
посилюються у напрямку Донецької складчастої споруди. Найбільш
перспективнім прогнозується середньокам’яновугільний
продуктивний комплекс, який навіть у південно-східній частині ДДз
характеризується ступінню невисокою розвіданностю (40%)

НОВЫЕ ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДОНБАССА
Б.С. Панов, Ю.А. Проскурня
ДНТУ

У роботі розглянуті питання про використання відходів
вугледобутку та вуглезбагачення у різних галузях народного
господарства. Встановлено, що породи териконів можна
використовувати як добрива, в дорожному будівництві, як
заповнювач бетону, для виготовлення стінних блоків, цегли,
керамзиту та ін. Із відходів вугільної промисловості можна
одержувати глинозем, а також рідкісні і благородні елементи

АГРОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
А.С.Емельянов
ГРГП «Донецкгеология» (ДонецкГРГП)

Донецька область має достатні ресурси корисних копалин для
виробництва мінеральних добрив. Затверджені запаси фосфоритів в
кількості 0,7млн.т при перерахунку на Р2О5. Прогнозні ресурси
фосфоритів – понад 6 млн.т руди, калійної солі — 2094,3 млн. т. Під
час збагачення фосруди можливо отримання понад 1 млн.т
глауконітового концентрату – нетрадиційного калійного добрива

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ
ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
Ильин В.В., Романенко Р.И.
ГРГП «Донецкгеология»

У межах Донецької області у складі міоценової глинистої формації
виділені Північно-Західна, Приазовська субпровінції та Південний
глиноносний район. До Південно-Західної субпровінції відносяться
глини дружковсько-часовоярського типу. Для Приазовської
субпровінції характерно утворення вторинних каолінів за рахунок
вивітрювання та перевідткладання первинних кор вивітрювання
докембрійських порід.

РАЗРАБОТКА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ ШАХТ ДОНБАССА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ
А.Н. Лубочников, А.Н. Хромов
ДНТУ

Знайдені рівняння зв?язку, що характеризують залежність
швидкості зміщення амплітуд розривних порушень від їх величин, а
також рівняння зв?язку між величиной амплітуди порушення і
довжиною площини змішчувача. Одержані закономірності змінення
амплітуд розривних порушень надають можливість геологічной
службі більш обгрунтовано прогнозувати протяжність і амплітуду
розривних порушень на запроектованих до відробки площинах.

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ И ТЕКТОГЕННЫХ ПОЛЕЙ
ДЕФОРМАЦИЙ В ВЕРХНИХ СЛОЯХ ЛИТОСФЕРЫ И ИХ СВЯЗЬ С
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ.
В.Н. Павлыш, В.В Шамаев.
ДНТУ

В доповіді наведені результати дослідження тектонічних і
техногенних полів деформацій Донбасу. Використання цих
результатів дозволить застосувати інформаційні технології для
розробки наукових основ аналізу й прийняття технічних, економічних
і екологічних рішень по розвитку інфраструктури регіону з метою
поліпшення екологічного стану, зменшення збитків від аномальних
геодинамічних явищ та ін.

ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕДКОМЕТАЛЬНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
В.И. Алехин, Т.П. Волкова
ДНТУ

Наведені дані про рідкіснометалеві родовища Донецької області та
обгрунтована необхідність впровадження методології геохімічного
та структурно-тектонічного прогнозування родовищ корисних
копалин до їх геолого-економічної оцінки.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДОНБАССА И ЕГО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ЗАДАЧИ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Кущ О.А., Лубочников А.Н., Панов Б.С.
ДНТУ

Розглянут сучасний стан вугільної промисловості України та її
мінерально-сировинної бази. На основі цього зроблен висновокрозвитку вугільної промисловості нема альтернативи. Розглянути
основні напрямки геологічного забезпечення розвитку вугільної
промисловості. Приведені напрямки наукових робіт кафедри
«Корисних копалин і екологічної геології» з вугільної геології

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ
ВОД МАЛЫХ АРТЕЗИАНСКИХ БАССЕЙНОВ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ДОНБАССА КАК БАЗА ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Ю.И. Моренко
ГРГП «Донецкгеология» («ДонецкГРГП»)

Незважаючи на те, що Донецька область малозабезпечена питною
водою, в області існують резерви одержання питних вод на базі
малих артезіанських басейнів північно-західного Донбасу в кількості
близько 500 тис.м3/добу.

УЧЕТ ГЕОДИНАМИКИ ГОРНЫХ ОТВОДОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА
Б.И. Воевода
ДНТУ

При затопленні шахт, які зачиняються, активізуються геодинамічні
процеси, що викликає багато негативних екологічних явищ.
Геодинамічне картування шахтних полів за допомогою геофізичних
методів забезпечує достовірний прогноз цих явищ, а також розробку
максимально ефективних захисних заходів.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФАЗ ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ ТОНКИХ
КЛАССОВ УГЛЕЙ
Е.И. Назимко, Е.Е. Гарковенко, А.А. Молодыка
ДНТУ

В роботі розглянута чисельна комп’ютерна модель для дослідження
параметрів взаємодії фаз при зневодненні тонких класів вугілля, що
має важливе значення для розробки напрямків підвищення
ефективності використання мілкого та тонкого вугілля.

УКРАЇНСЬКІ ВУГІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДЛЯ ХХІ СТОРІЧЧЯ
Володимир Білецький,
ДНТУ

Показані перспективні напрямки розвитку вугільних технологій у ХХІ
сторіччі. Зокрема акцентовано увагу на створенні і використанні
водовугільного палива (ВВП), технологій гідравлічного
транспортування вугілля на далекі відстані, селективної масляної
агрегації вугілля та його скраплення.

ПРО СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ, ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ТРЬОХМІРНОЇ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗОВОЇ ОЦІНКИ І
РОЗРАХУНКІВ ОБ’ЄМУ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ
ДЕЯКИХ РОДОВИЩ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ.
(РЕЗУЛЬТАТИ СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО- НІМЕЦЬКОГО
ПРОЕКТУ)
Д.Юх, A.Томсен, O.Спіріна, I. Kaрлашенко, T.Піскова, Р.Рябців
Геологічна Служба Землі Північного Рейну і Вестфалії , Крефельд,
Німеччина; Геологічний Інститут Університету в Бонні , Німеччина;
Науково-дослідна група (НДГ) «Співробітництво » — в/п ГРГП
«Донецькгеологія»

Розглядаються результати застосування та вдосконаленння
німецької оцінювальної системи «KVB-model» на прикладі кількох
родовищ південної частини Красноармійського вуглепромислового
району. Створена база даних по гомогенним секційним
пластоперетинам всіх наявних в районі пластів та підраховано
об’єм вугілля з диференціацією по інтервалам глибин та товщини
пластів.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИ ЗВЕДЕНИХ ПОРАЙОННИХ КАРТОГРАФІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТІВ
КРАСНОАРМІЙСЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО Р-НУ
ДОНБАСУ
О.І. Спіріна, І.М. Карлашенко, Т.М. Піскова,Р.Ю. Рябців, С.О.Спіріна
(НДГ «Співробітництво»-в/п ДРГП «Донецькгеологія»)

В історичній перспективі розглядаються особливості переходу на
сучасні інформаційні технології при регіональних оцінках вугільних
пластів. Висловлюються думка про необхідність оптимізації
реформування структури традиційної технології робіт оцінки
вугільних родовищ в Донбасі і по Україні

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ШАХТ И РЕЗЕРВНЫХ УЧАСТКОВ ДОНБАССА
И.Ю. Кессарийская
ДНТУ

В умовах ринкових відносин, найбільш перспективним напрямком
рішення задачі порівняльної оцінки вугільних родовищ є розробка
прогнозного методу оцінки на базі геологічної інформації, що не
потребує трудомістких, різноманітних проектних і технічних
рішень по їхньому освоєнню.

О ФОРМАХ НАХОЖДЕНИЯ ГАЗОВ В УГЛЕНОСНОЙ ТОЛЩЕ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА В СВЯЗИ С ОСВОЕНИЕМ
ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ
И.Ф. Лысенко, Н.В. Жикаляк, М.А. Писковой, С.А. Пелипенко
Донецкое государственное региональное геологическое предприятие
«Донецкгеология»

В статті розглянуто питання газоводяної зональності вугленосної
товщі, формах знаходження метану, наявності скупчень вільних
вуглеводневих газів.

Секция 2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИХ МАШИН
ДЛЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА
В.Г. Гуляев, В.П. Кондрахин, В.А. Тарасенко, А.И. Хиценко
ДНТУ

Запропонованi загальні науково-методичні принципи моделювання й
оптимізації породоруйнуючих машин. Наведенi приклади
використання цих принципів при моделюванні робочого процесу й
оптимізації параметрів дробильних машин і прохідницьких
комбайнів.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ
А.Д.Алексеев, В.Н.Ревва, А.Д.Меляков
Отделение физико-технических горных проблем
ДонФТИ НАН Украины

Здійснений стислий аналіз способів управління станом гірничого
масиву та сучасних підходів до вирішення проблем гірничого
виробництва. Визначені перспективи та проблеми

КОНЦЕПЦИЯ, СПОСОБЫ И СРЕДСТВА АКТИВНОЙ ВЫГРУЗКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБАЙНОВОЙ
ВЫЕМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ
В.Г. Гуляев, В.Г. Нечепаев, А.К. Семенченко
ДНТУ

На основі виконаних теоретичних і експериментальних досліджень
створена шнекова механо-гідродинамічна система активного
вивантаження вугілля, що забезпечує двохкратне підвищення
навантажувальної спроможності очисних комбайнів в умовах
тонких положистих шарів

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
О.Г. Родина
ДонНУ

У статті розглянуті розвиток та оптимальне функціонування
вугільної промисловості України в умовах реформування галузі, суть
яких — максимальна адаптація організаційних структур до роботи в
риночних відносинах. Метою перетворень галузі є розвиток
виробничої та соціальної інфраструктури для подальшого приросту
потужностей по видобутку.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА И
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА
НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Гуляев В.Г., Жуков К.В.
ДНТУ

Розглянуті деякі питання вибору та обгрунтування структури та
параметрів очисного комбайну нового технічного рівня

АПАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЫ
В.А.Святный, В.В.Лапко, Ю.С.Достлев,
В.А.Краснокутский, Г.Ю.Иванов
ДНТУ

Розглянуті методи розробки та впровадження спеціальних
апаратних пристроїв, що забезпечують функції контролю та
регистрації параметрів метано–воздушної газової суміші підземної
шахтної атмосфери. Наведені структури апаратних засобів
багаторівневої адаптивної системи контролю.

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
УРОВНЯ
А.К. Семенченко, О.Е. Шабаев, Д.А. Семенченко, Н.В. Хиценко
ДНТУ
В.А. Мизин
Донгипроуглемаш

Запропонована структура виконуючого органа прохідницького
комбайна, що забезпечує підвищення продуктивності, якості виробки
та ресурсу машини

О СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК
ПРИ ИНТЕНСИВНЫХ БОКОВЫХ СМЕЩЕНИЯХ ИХ КОНТУРА
Соловьев Г.И., Петренко А.В.
ДНТУ

В роботі розглянута проблема збереження стійкості виїмкових
виробок при інтесивних бічних зміщеннях контуру виробки.
Підкреслено, що в умовах глибоких вугільних шахт необхілно
розробляти спеціальні технологічні рішення для запобігання
шкідливих бічних зміщень контуру виїмкових виробок.

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПЕРЕДЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИПРОБУВАНЬ ПРИВОДНИХ БЛОКІВ
ШАХТНИХ СКРЕБКОВИХ КОНВЕЄРІВ
К.М. Маренич, О.М. Бурлака
ДНТУ

Розглянуті особливості устрою та функціонування тиристорних
навантажувальних пристроїв для передексплуатаційних випробувань
приводних блоків скребкових конвеєрів. Обгрунтовані шляхи
удосконалення способу навантажувальних випробувань та технічних
рішень щодо його реалізації.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ ЗА СЧЕТ
СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ШАХТ НЕГЛУБОКОГО
ЗАЛОЖЕНИЯ
М.А.Писковой, А.М.Назаренко
ГРГП «Донецкгеология» (ДонецкГРГП)

Питання подальшого розвитку Донбасу можна вирішити не тільки
методами, запропонованими державною програмою «Українське
вугілля». Є додаткові напрямки розвитку вугільної промисловості, які
не потребують від держави додаткових фінансових витрат –
швидкісне будівництво шахт малої глибини за рахунок недержавних
інвестицій у районах з великою соціальною напругою та вичерпаними
резервами будівництва потужних глибоких шахт

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ВЫЕМКИ УГЛЯ ИЗ ТОНКИХ
КРУТЫХ ПЛАСТОВ.
М.Н. Чальцев, Е.А. Воробьев, Л.М. Хныкин, В.Ф. Васильченко.
ДНТУ

Розглянуто стан досліджень по проблемі виїмки тонких крутих
пластів робочої і не робочої потужності. Запропоновано агрегат по
виїмці вугілля вибурюванням еквідістантними свердловинами. При
цьому на шахтах ім. Артема п.о. «Дзержинскуголь» і ім. Леніна п.о.
«Артемуголь» отримані результати підтверджуючі працездатність
агрегату. Застосування агрегату дозволить робити виїмку вугілля з
мінімальними витратами та й в безпечних умовах.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ УГОЛЬНОГО МЕТАНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Е.А.Воробьев, К.К.Софийский, Э.И.Мучник, Д.П.Силин
Автомобильно-дрожный институт ДонНТУ, ИГТМ НАН Украины

Викладено аналіз запасів метану у світі і на Україні. Вказано способи
використання метану для промислових цілей. Розглянуто фізичні
процеси, які відбуваються у вугільних пластах і способи видобутку
метану з застосуванням гідродинамічного впливу на пласт.

ПОВЫШЕНИЕ ВЫХОДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА КАРЬЕРАХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ФЛЮСОВОГО СЫРЬЯ НА
СТАДИИ ВЗРЫВОПОДГОТОВКИ
И.И.Клочко, Э.И.Пирич, Н.В.Монастырев
ДНТУ, ДонНИГРИ, ГП ПБВР «Донецквзрывпром»

Наведені дані про витрати корисних копалин на стадії
вибухопідготовки та проаналізовані причини. З’ясован зв’язок між
параметрами вибуху та показниками виходу готової продукції на
кар’єрах флюсової сировини та будівельних матеріалів. Вказані
шляхи підвищення виходу кондиційних фракцій

РАСЧЕТ ПРОВЕТРИВАНИЯ ШАХТ
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ
РАБОТ
Назаренко В.И., Иванов А.Ю., Почтаренко Н.С.
ДНТУ

Приводиться короткий опис програмної системи РЕВОД, що
призначена для розрахунку природного повітре- і газорозподілу в
нормальному та аварійних режимах провітрювання. Для
моделювання фізичних процесів при подземній пожежі пропонується
використовувати програмну систему МАВР, яка враховує специфічні
особливості даного виду аварії.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ КРЕПЬЮ
Н.А.Николенко, Е.А.Воробьев, Н.А.Митрохина, В.М.Чубатенко
Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ

Розроблена екологічно безпечна технологія керування гірничім
тиском в очисних виробках. Технологія включає використання
пневматичних стойок замість дерев’яних. Впровадження технології
забезпечує скорочення використання лісоматеріалів і поліпшення
екологічних параметрів в регіоні.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЗДАНИИ СРЕДСТВ
ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ
С.А. Калякин , Н.Р. Шевцов
ООО «Снэйк», ДНТУ

Доведено раніше невідоме явище виникнення дезроко-мбінаційного
ефекта інгібітора підчас детонації ВР в буферном середовище.
Сформулювани пропонування по новим напрямкам запобігання
займань метану та вугільного пилу.

РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ РАБОТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНО
УЧИТЫВАТЬ «ПАМЯТЬ» — СКЛОННОСТЬ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД
К ДЕФОРМАЦИЯМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ВОЗВРАТА
В.И.Николин, С.В.Подкопаев, П.И.Савченко
ДНТУ

Знаходять основні направлення практичного рішення проблеми
зниження травматизму від обрушень на кінцевих ділянках лав, які
примикають к виробничому простору або вугільного масиву, а
також в штреках підготовчих виробок, які проводять змішаним
забоєм

О ПЕРСПЕКТИВЕ СОХРАНЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ВЫЕМОЧНЫХ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ
КАРКАСНОЙ УСИЛИВАЮЩЕЙ КРЕПЬЮ
Бондаренко Ю.В., Соловьев Г.И., Кублицкий Е.В., Демин И.К.
ДНТУ, ГХК «Донуголь»

В роботі приведені результати експериментальної перевірки нового
кріплення підсилення на шахті «Південнодонбаська №3»

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОХРАНЫ ВЫЕМОЧНЫХ ШТРЕКОВ
В.А. Канин, М.Г. Тиркель, В.Б. Божданский
Украинский государственный научно-исследовательский и пректноконструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела (УкрНИМИ)

Представлено інформацію про практичне застосування нових
кріпильних конструкцій з газобетону у якості ефективного кріплення
для охорони виїмкових штреків. Приведені механічні характеристики
кріплення в порівнянні з іншими різновидами кріпильних конструкцій.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ
ГОРНОГО ПРОМЫСЛА В ДОНБАССЕ
В.Н. Дорофеев, А.Ф. Горовой, Ю.М.Бровендер, В.Н. Окалелов
Донбасский горно-металлургический институт
г. Алчевск Луганской обл., Украина

Секция 3

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ДОНБАССА – ОСНОВА УСПЕШНОГО
ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
А.М.Близнюк, Н.А.Овчинников, И.П.Гриневич
Донецкий государственный научно-исследовательский институт
черной металлургии

Розглянуті питання принципово нової стратегії розвитку гірничометалургійного комплексу Донбасу (з використанням своєї
сировинної бази) як фундаменту успішного подолання кризи
економіки України. Сформульовані основні принципи розвитку та
удосконалення технологій виробництва особо чистої сталі і прокату
з неї.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СХЕМЫ И ИНТЕГРАЦИЯ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОКАТА ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.А.Минаев, А.Н.Лубенец, Е.Н.Смирнов, В.В.Щербачёв,
А.Н.Смирнов, В.В.Несвет, М.В.Григорьев
ДНТУ, ЗАО «Визави», ОАО «Краматорский металлургический завод
им.В. Куйбышева», ОАО «Днепровский металлургический комбинат
им. Ф.Дзержинского», Украина

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА
А.Н. Рыженков, В.Н. Коломота, А.Г. Пономаренко, А.А. Троянский,
Е.Л. Корзун, Р.В. Синяков
ОАО «Донецкий металлургический завод», ДНТУ

Приведено аналіз основних проблем металургії України.
Розглянутий найбільш ймовірний варіант подолання кризових явищ у
металургійній галузі. Запропоновано програму впровадження пакета
прикладних програм ГІББС для керування й оптимізації
сталеплавильного виробництва підприємств Донецької області.

НОВЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССАХ
А.Г.Маншилин, Д.П.Кукуй, А.В.Феофилактов
НПО «Доникс»

Подана организаційно-фінансова схема роботи НВТ «Донікс». Коротко
описані науково-дослідні роботи, які НВТ «Донікс» виконало, або
виконує у вальцювальних цехах металургійних підприємств України,
спрямовані на зниження енергетичних, матеріальних витрат та
собівартості продукції.

РАСШИРЕНИЕ СОРТАМЕНТА СТАНА 950/900 ОБЖИМНОГО
ЦЕХА ЗАО «ММЗ «ИСТИЛ (УКРАИНА)»
М.Захур, В.С.Солод
ЗАО «ММЗ «ИСТИЛ (Украина)», НПО «ДОНИКС»

З метою розширення сортаменту стану 950/900 ЗАТ «ММЗ «ІСТІЛ
(Україна)» розроблені варіанти технології виробництва
високоякісної трубної заготівки великих діаметрів.
На основі комп’ютерного моделювання розроблений принцип
побудови універсального овального калібру, що забезпечує стійкість
вальцювання кругів різних діаметрів.
Освоєння розробленої технології намічене на березень 2002 р.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОШЛАКОВЫХ ПЕЧЕЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОРЕАКЦИОННЫХ МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ
А.Д. Рябцев, А.А. Троянский, В.В. Пашинский, М.В.Самборский
ДНТУ

У роботі показана можливість отримання високоякісних злитків
хрому алюмінотермічного і кальційгідрідного виробництва методом
ЕШП в камерних печах під активними флюсами.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИКЛОВ С
ПОВТОРНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
А.Н.Смирнов, А.И.Шевелев
ДНТУ
СП «Техноскрап»

Розглянуто та обговорено основні аспекти формування
ресурсозберігаючих технологій і циклів щодо багатократного
використання матеріалів з чорних та кольорових металів та сплавів.
Найбільш економічним технологічним циклом для переробки чорних
та кольорових металів є концепція міні металургійного виробництва,
яка має перспективи розвитку в Україні

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРБОНАТНОГО СЫРЬЯ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В.К. Дидковский, В.И. Зуев, Н.А. Овчинников
Донниичермет, СНПП «Известа»

Виконано аналіз стану виробництва карбонатної сировини та
використання її у чорній металургії. Запропоновано напрямки і
пропозиції підвищення технічного рівня використання сировини
(доломіту, вапняку, відходів) у виробництві флюсів та вогнетривів.
Необхідно розробити державні (або регіональні) програми
раціонального використання карбонатної сировини та бізнес-плани,
які передбачають залучення зацікавлених інвесторів.

МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИЕ СТАЛИ И ЧУГУНЫ
С ЭФФЕКТОМ САМОЗАКАЛКИ ПРИ НАГРУЖЕНИИ –
АЛЬТЕРНАТИВА БОЛЕЕ ДОРОГИМ СПЛАВАМ,
ЛЕГИРОВАННЫМ ДЕФИЦИТНЫМ НИКЕЛЕМ
Л.С. Малинов
Приазовский Государственный технический университет,
г. Мариуполь

В роботі узагальнені результати досліджень по створенню марганцовістих і хромомарганцовістих сталей і чавунів різноманітних
структурних класів і призначення, в яких реалізовано ефект самогартування при навантаженні. Показано, що в багатьох випадках
такі сплави можуть замінити більш дорогі никельмістячі. Це є
одним з важливих напрямків рішення проблеми ресурсозберігання

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АГЛОМЕРАТА
С.М.Сафьянц, А.Л.Попов, Е.К.Сафонова
ДНТУ

Засобом контролю та ефективним методом управління тепловим
процесом запалювання шихти при агломерації є значення різниці в
змісті монооксида заліза у верхній кірці і у всім шарі агломерату
(?FeО).

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ОТСЕЧКИ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКА И УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ
С.П. Еронько, А.Ю. Цупрун, Д.В. Новиков
ДНТУ

Приведені результати фізичного моделювання процесу відсікання
шлака під час випуску сталі із кисневого конвертера, розроблені
пропозиції що до вибору оптимальних кінематичних схем пристроїв
для реалізації цього процесу.

ПРОЕКТ ГАЗИФИКАТОРА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ В
РАСПЛАВЕ ШЛАКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов, Г.Г. Махов
ОАО Донецкоблгаз, ДНТУ,
ОАО Горловский машиностроительный завод

У роботі представлене технічне рішення проблеми газопостачання
металургійних заводів, у якому зазначена в стиснутій формі
технологія газифікації енергетичних вугіль у розплаві шлаку, причини
вибору такої технології, основні параметри і шляхи її технічної
реалізації.

ДЕФОРМИРОВАННЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
А. А. Баранов, Д. А. Баранов
ДНТУ

Наведені результати дослідження впливу холодної, теплої та горячої
прокатки на будову та властивості високоміцного чавуну. Визначена
зміна форми графіту під час деформування та її роль в формуванні
анізатропії чавуних виробів. Розглянути перспективи та шляхи
розширення виробництва у Донбасі деформованого високоміцного
чавуну.

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ – ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ГОРНЫХ МАШИН
Н.А.Овчинников, В.Л.Гуторова, В.А.Курганов
Донецкий государственный научно-исследовательский
институт черной металлургии

Розглянуті питання, пов’язані з рішенням проблем економічного та
соціального розвитку Донбасу на період до 2020 р. Показані
напрямки наукових розробок Донндічормету в області створення
ефективних технологічних процесів одержання високоякісної
металопродукції, конкурентоспроможної на вітчизняному та
світовому ринках.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МАЛООТХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Г.С. Клягин, В.И. Ростовский, А.В. Кравченко
ДНТУ

Розглянуто стан і перспективи впровадження маловідходних
технологій у чорній металургії по основних переділах
(агломераційний, доменний, сталеплавильний і прокатний).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТАЛЬНОГО ПРОКАТА
ДЛЯ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОМОЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В.Г. Ефременко
Приазовский государственный технический университет

Проаналізовано рівень якості катаних робочих органів молольного
обладнання (катаних куль, стерджнів), що швидко зношуються,
розглянуто заходи щодо покращення якісних показників і
конкурентноспроможності цих виробів.

ЛИТЫЕ ЧУГУННЫЕ МЕЛЮЩИЕ ТЕЛА ЭЛЛИПСОИДНОЙ
ФОРМЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕСУРСО- И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ СЫРЬЯ И
МАТЕРИАЛОВ
В.А. Игнатов, А.А.Пахомов, А.А. Троянский, В.Л. Жук,
А.И. Туяхов, А.И.Ярмоленко, А.Н.Соболев
ОАО «Макеевский труболитейный завод», ДНТУ

У статті викладені результати досліджень застосування мелючих
тіл із чавуну удосконаленої форми у вигляді еліпсоїдів, які
вживаються у гірничорудній промисловості для дрібнення
залізорудних матеріалів. Показано їх переваги у порівнянні з
катаними та литими кулями по собівартості виготовлення та
ефективності дріблення матеріалів при однакових умовах
експлуатації на діючому обладнанні.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЫЛЕОЧИСТКА – ПЕРВЫЙ ШАГ
НА ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ДОНБАССА
Бережинский Я. З.
Донецкий научно-исследовательский институт черной металлургии
Освічені пропозиції першочергових завдань щодо рішення екологічних
проблем Донбасу шляхом впровадження сучасних систем
безпилювання газів промислового виробництва

ІНТЕНСИВНІ ПРОЦЕСИ ЗМІЦНЕННЯ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМИ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ І
МАШИНОБУДУВАННЯ
Алімов В.І., Єгоров М.Т., Кримов В.М., Штихно А.П.
ДНТУ

Дугорозрядна плазма дозволяє прискорити процеси зміцнення
металевих виробів у металургії та машинобудуванні, а також
підвищити специфічні властивості поверхні за рахунок насичення її
вуглецем та іншими елементами.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМА
СИТЕМЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФУТЕРОВКИ ГОРНА И
ЛЕЩАДИ
А.Д.Маркин, Р.С.Думбур
ДНТУ, Черметавтоматика

В работе рассмотрены особенности анализа многомерных обратных
задач теплопроводности в условиях эксплуатации доменных печей.

УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ ДУГОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА ВОДООХЛАЖДАЕМОЙ
РЕШЕТКЕ СВОДА
А.А. Троянский, А.П. Тищенко, П.И.Тищенко, С.Н. Тимошенко
ДНТУ

Розроблено основні конструктивні і технологічні принципи
використання тепла і відновлювальної здатності газів, що
відходять зі сталеплавильного агрегату, для попередньої обробки
шихтових матеріалів з метою їх нагрівання і часткового
відновлення на водоохолоджуваній решітці склепіння. Очікувана
ефективність запропонованої технології виражається в економії
електроенергії й утилізації вторинних сировинних і енергетичних
ресурсів

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПУЧЕННОГО ГРАФИТА В
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОМ ПЕРЕПЛАВЕ СТАЛИ
А.П.Ярошенко, М.В.Савоськин, О.Б.Савсуненко, А.С.Волков
Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М.Литвиненко НАН Украины; МЧП «Ферросервис», г. Донецк,
Украина; ЗАО «НовоКраматорский Машиностроительный Завод»

У промислових умовах показано, що використання спученого графіту
у якості захисного покриття на поверхні шлакової ванни у процесі
електрошлакового переплавлення сталі дозволяє повністю
виключити викиди аерозолів з печі, на 25-35 % знизити витрати
електроенергії за рахунок повного усунення втрат тепла
випромінюванням, знизити угар легуючих елементів й підвищити
якість металу.

Секция 4

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНЯ ТЭС
С.М. Сафьянц, Е.К. Сафонова, А.Л. Попов
ДНТУ

Засобом підвищення надійності зносостійкого устаткування на ТЕС
є коректування технологій виробництва деталей, застосування
нових матеріалів, комбінації хімічних складів чавуну і сталі та
раціональної термічної обробки, що дозволяють мати матеріал з
регламентованим структурним станом і гарантовано високими
показниками експлуатації.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДОНБАССА
В.Ф. Сивокобыленко, А.Н. Бурковский
ДНТУ

Розглянуто основні шляхи підвищення енергоефективності роботи
паливно-енергетичного комплексу Донбасу. Головна увага приділена
питанню вдосконалення електричного приводу механізмів, що
використовуються на електричних станціях та вугільних шахтах.

РАЗРАБОТКА РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ МОЩНЫХ
ЭНЕРГОБЛОКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
В.Ф.Сивокобыленко, Н.В.Гребченко
ДНТУ

Основний та резервний релейний захист генераторів великої
потужності, який використовується на сучаснвується на діюч
закоротки ТЕС та АЕС, не забезпечує захист електрообладнання
при коротких замиканнях та відсутності операих ТЕС та АЕС, не
забезпечує захист електрообладнання при коротких замиканнях та
відсутності оперативного струму. Запропоновано резервний захист
на основі струмових диференційних ланцюгів з автономним
джерелом живлення.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Э.Г. Куренный, В.Н. Веревкин, Н.Г. Вальков
ДНТУ, ОАО «Концерн Стирол»

Розглянуто особливості проектування і реконструкції систем
електропостачання у ринкових умовах стосовно трактування
категорій надійності, показників відмов електрообладнання,
забезпечення якості напруги. Підкреслено значення діагностики в
експлуатації. Наведено приклади з практики експлуатації системи
електропостачання хімічного концерну.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В ДОНБАССЕ
Е.В. Горохов, С.В. Турбин, Ю.П. Некрасов, М.В. Бусько
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

У статті розглянуті перспективи та проблеми розвитку нового
напрямку в рішенні паливно-енергетичної проблеми ?
вітроенергетики. Наведені пропозиції щодо викорристання
вітроенергетичних установок в умовах Донецького регіону

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОРАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
И.П. Заболотный
ДНТУ

Розглянуто проблеми управління локальними об’єктами
електроенергетичних систем в умовах риночного ведення
господарства. Наведено розробки теоретичних основ та побудови
сучасної системи управління локальними об’єктами
електроенергетичних систем, яка забезпечує підвищення економічної
ефективності управління.

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В.Ф. Сивокобыленко, В.А. Павлюков, А.В. Левшов
ДНТУ

В системі власних потреб електростацій застосовуються
електродвигуни великої потужності, які не призначені для частих
пусків від повної напруги. Для підвищення надійності їх роботі
пропонується пусковий пристрій, до якого входять додаткові
турбіна, з подачою до неї пару із відбору головної турбіни, генератор
і розподільчий пристрій 6 кВ. Вони забезпечують повільний
частотний пуск двигунів та економічне регулювання продуктивності
механізмів при роботі блока

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НАЧАЛЬНЫХ
НЕБАЛАНСОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА НУЛЕВОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Староверов К.С., Лавшонок А.В.
ДНТУ

Разработана методика автоматической компенсации начальных
небалансов трансформаторов тока нулевой последовательности и
определения коэффициентов.

МЕТОД РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
УЗЛОВ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ ОТКАЗОВ В СРАБАТЫВАНИИ
ЗАЩИТНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ
А.П.Ковалев, В.П.Муха, О.А.Шевченко, В.В.Якимишина
ДНТУ

Запропоновано розрахункові формули, що дозволяють оцінити
частоту аварійних відключень вузлів навантаження з урахуванням
відмов у спрацьовуванні комутаційних апаратів.

О ВЗРЫВАХ ПЫЛЕВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
ЭЛЕВАТОРОВ ОТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
О.А. Шевченко
ДНТУ

Запропонована математична модель та отримані нові залежності,
які дозволяють прогнозувати ймовірність вибуху у робочої башті
елеватора; розроблени організаційні та технічни заходи, що
дозволяють забезпечувати нормований рівень пожежної безпеки.

ОБОСНОВАНИЕ НОРМ НАДЕЖНОСТИ НА СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ К НОРМИРОВАНИЮ
УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Е.А. Журавель
ДНТУ

Запропонована одна із можливих математичних моделей, яка
пояснює процес ураження людини електричним струмом. Отримана
формула за допомогою якої можна визначити надійність захисного
заземлення та захисного вимикання при яких забезпечується
запропонований нормований рівень електробезпеки. Наведен приклад
розрахунку

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
Г.Г. Рогозин, В.А. Чувашев
ДНТУ, УкрНИИВЭ

Розглядаються актуальні проблеми енергозбереження і шляху
підвищення ефективності і надійності асинхронних машин. Стаття
містить інформацію про економічні переваги заміни неефективних
асинхронних машин у промисловому електроприводі Пропонуються
нормативно-законодавчі заходи для підвищення ефективності
використання електродвигунів в електричній системі України.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
АСИНХРОННОГО ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ШАХТНОГО АККУМУЛЯТОРНОГО
ЭЛЕКТРОВОЗА
К.Н. Маренич, В.Н. Ставицький, А.И. Самойлов
ДНТУ, Дружковский машиностроительный завод

Обгрунтована схема керованого асинхронного електроприводу з
вентильно-трансформаторним інвертором, що забеспечує
узгодження параметрів асинхронного короткозамкненого двигуна і
акумуляторної батареї стосовно до шахтного електровозу.
Викладені результати досліджень, що мають практичне значення

СОЗДАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДОБЫЧНОГО КОМБАЙНА КАК
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Маренич К.Н., Дубинин С.В., Бурлака А.Н., Локтионов Г.Л., студент
ДНТУ

Обгрунтовані переваги частотно-регульованого асинхронного
електроприводу подачі видобувного комбайну, запропонована
функціональна схема електроприводу та розглянуті її функціональні
можливості.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
А.А. Шавелкин, В.А. Сажин, И.В. Прокопенко
ДНТУ

Розглянуто принцип побудови силової схеми енергозберігаючого
перетворювача частоти високої напруги без вихідного силового
трансформатору при послідовному з’єднанні декількох однофазних
інверторів напруги, а також принцип керування окремими
інверторами, що забезпечує багаторівневу форму вихідної напруги.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА МЕХАНИЗМА ВРАЩЕНИЯ МЕТАЛЛОФОРМЫ МАШИНЫ
ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ЛИТЬЯ ЧУГУННЫХ ТРУБ
Борисенко В.Ф., Войтенко Е.Е., Чекавский Г.С., Борисенко И.В.
ДНТУ, ДПТ

The question of utilisation the electric drive of alternative current for the
centrifugal casting machine of cast-iron pipes are considered.

СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ:
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В.П. Колосюк, А.В. Колосюк
МакНИИ

Приведены результаты исследования системы импульсного питания.
Показана возможность снижения потребления электроэнергии от
источника за счет использования ЭДС
самоиндукции нагрузки (электродвигателей)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ ДІЛЬНИЦІ ШАХТИ
К.М. Маренич
ДНТУ

Визначені фактори електротравмування в системі «гнучкий кабель –
асинхронний двигун» електричної мережі дільниці шахти під час
захисного відключення її з боку живлячої підстанції. Запропоновані
заходи щодо усунення негативної дії ЕРС обертання асинхронного
двигуна.

ПСИХОЛОГО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПОТОКАМИ
Кондрацкий В.Л., Алимова С.В.
ДонНТУ, ДИПОИПР

Викладено погляд, що інтелектуальні енергетичні потоки,
зумовлені психолого-генетичними факторами, відповідні за
керування матеріалізованими потоками енергії, що визначає
стратегію оптимізації їх виробництва і вживання

ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ДОНБАССА МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ ОАО
«АЗОВМАШ»
С.Н. Дорожко
ОАО «ГСКТИ»

ВАТ «Головний спецiалiзований конструкторсько-технологiчний
iнститут» за останi роки виконав перспективнi розробки
конструкторсько-технологiчноi документацii на технологiчне
обладнання для паливно-енергетичного комплексу Донецького регiону,
а ВАТ «Азовмаш» втiлив iх в металi.

БЕСКОНТАКТНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ
МАШИН БУДУЩЕГО
М.В.Чашко, Г.В.Демченко, В.А.Цыганков
ДНТУ

Передача електричної енергії на транспортну машину без
електричного контакту, за допомогою магнітного поля, підвищує
надійність електроживлення, знижує небезпеку електричного
травматизму і знижує вірогідність вибуху на вибухонебезпечних
виробництвах. У майбутньому таке електроживлення може бути
використане для міського і шахтного транспорту

Секция 5

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
А.П. Белый, С.В. Кольцов, В.П. Демин, Н.Д. Косоруков,
А.Н. Кашников
Донецкая облгосадминистрация

Надано аналіз динаміки промислового виробництва, загальні
тенденції в машинобудуванні Донецької області за період 1999-2001р.р. Приведені структура галузі, приоритетні напрямки
науково-технічного розвитку. Представлені очікувані виробничи та
економічні показники роботи підприємств машинобудування до 2020
р.

О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫПУСКА
ОАО «ДОНЕЦКГОРМАШ» НОВОГО И
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ГОРНОШАХТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В.А.Сульженко
ОАО «Донецкгормаш»

Викладено результати робіт ВАТ «Донцькгірмаш» за 1999-2001р.р.
по створенню, удосконаленню і підвищенню якості стаціонарного і
підземного гірничошахтного устаткування що виготовляється
підприємством; надаються данні щодо призначення нового
устаткування і ефективності реалізованих вдосконалень.

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Ю.А. Рябцев
ОАО «Донецкгормаш»

Основою енергетичної безпеки України являється звеличення здобичі
вугілля та його широке використання, розглядаються виборчі задачі
машинобудівельного комплексу для забезпечення їх реалізації.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА БЫТОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ В АО «НОРД» НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Горин А.Н.
ДИХТ, г. Донецк, Украина

Представлено роботу, яка здійснюється в АТ «НОРД» по
впровадженню новітніх технологій і устаткування для забезпечення
виробництва конкурентноздатних побутових холодильних приладів.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ ЗАВОДА
Седуш В.Я., Ченцов Н.А., Ручко В.Н., Сулейманов С.Л.,
Проскуряков С.В.
ДНТУ

Одним з напрямків удосконалення ремонтноЇ служби є
автоматизація рішень її организаційних задач. Для зниження
працеємкості рішення цієї задачи в масштабах галузі розроблена
типова схема ремонтноЇ служби, що уявляє собою сукупність
автоматизованих робочих місц. Визначено місце найбільш складних її
задач, що пов?язані з прогнозуванням відмов обладнання і запасними
частинами

ВЛИЯНИЕ ГИБКИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА.
Малышко И.А.
ДНТУ

В роботі розглянуті питання підвищення ефективності
машинобудівного виробництва за рахунок широкого впровадження
гнучких автоматизованих систем. Досвід таких держав як Японія,
Німеччина, Норвегія та Італія в розвитку автоматизованих
виробництв доцільно використати в Україні. Намічені основні шляхи
розвитку гнучкого автоматизованого виробництва як в нашому
регіоні так і Україні.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА
БАЗЕ ПОТОЧНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
А.Н.Михайлов
ДНТУ

У даній статті розглядаються питання, зв’язані зі створенням
високоефективних технологічних систем безперервної дії. Ведеться
аналіз нових принципів по проектуванню поточно-просторових
технологічних систем. Пропонується вирішувати питання
комплексної автоматизації виробничих процесів на базі поточнопросторових технологічних систем безперервної дії

ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОК С
ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
УМЕНЬШЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В.А. Богуславский, А.А. Асманов
ДНТУ

Вторинне використання відпрацьованих технологічних середовищ
дає не тільки чисто економічний ефект, але і сприяє поліпшенню
екологічної обстановки в регіоні.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕЗЬБОФОРМИРОВАНИЯ
А.В. Матвиенко
ДНТУ

У роботі розглянуті перспективи використання технологій
пластичного формоутворення різі видавлюванням на деталях з
кольорових металів і їхніх сплавів, а також з високопластичних
сталей. Найбільший ефект представлені технології дають при
видавлюванні внутрішніх різь та зовнішнього контуру на заготовках
з обмеженою товщиною стінки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ И СИТАЛЛОВ В
УЗЛАХ ТРЕНИЯ
В.В. Гусев, Л.П. Калафатова, А.Д. Молчанов
ДНТУ

У статті розглянуті перспективи і перші результати використання
конструкційної кераміки у вузлах тертя гірничих машин. Вимоги,
особливості проектування і технології виготовлення деталей із
кераміки

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ДЕТАЛИ И
ИНСТРУМЕНТА НА ИСКАЖЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПРОДОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ
Татьянченко А.Г.
ДНТУ

Досліджений характер розвитку температурних деформацій деталі
та інструмента при розвертуванні отворів і їхній вплив на
перекручування поздовжнього профілю отвору. Визначено основні
чинники, що впливають на форму поздовжнього перетину отвору

НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ
ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ
І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
Сєдуш В.Я., Щербина С.В.
ДНТУ

Показано, що недоліки традиційної технології збирання
великогабаритних різьбових з’єднань гайковим ключем не
забезпечують необхідний рівень їх безвідмовності. Розроблено
серійний ряд гідравлічних пристроїв, які дозволяють затягувати
болти металургійного обладнання методом прикладання осьових сил.
Приведено результати їх впровадження.

КОНСТРУКТОРСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
(НА ПРИМЕРЕ ЗУБЧАТЫХ МУФТ)
В.В. Польченко
ДНТУ

Розглядаються методи підвищення довговічності виробів
машинобудівної продукції на стадіях проектування, виготовлення та
експлуатації. Наведені рекомендації по підвищенню довговічності
зубчастих муфт за результатами теоретичних та
експериментальних досліджень

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ РОТОРНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ СБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
А.Л. Ищенко
ДНТУ
У статті наведені основні тенденції розвитку складальних систем
роторного типу в умовах машинобудування Донбасу. Наведено
приклад розробки роторних складальних систем.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
Удовиченко В.А., Михайлов А.Н.
ДНТУ

У даній статті розглянуті питання зв’язані з розвитком технологій
обробки виробів із природного каменю з застосуванням
багатоінстраментних шліфувальних систем, описані перспективи
застосування даних виробів у сучасному машинобудівному
виробництві, поставлені мети і задачі подальших досліджень.

СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЗРЫВАНИЯ ГОРНЫХ
ПОРОД
В.В. Пак, Е.И. Казакова
ДНТУ

Математична модель вибухів є оператор, перетворюючий одну
функцію розподілу енергомісткості в іншу, і процес вибухів описан за
допомогою ймовірної моделі.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД
Пак В.В., Казакова Е.И.
ДНТУ

Функцiя розподiлу енергомiсткостi буренiя оцiнюе гiрничий масив з
ймовiрнicтю 0,97. Встановлено зв`язок енергомiсткостi технологiчних
процесiв з показником ступеня роздроблення гiрничих порiд. Границя
енергомiсткостi якiстного дроблення масиву залежить вiд
енергетичного потенцiалу вибухових матерiалiв, швидкостi
деформування середи, умов визначення навантаження

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Куница

Автомобильно-дорожный институт ДНТУ
Інерційно-імпульсні системи з декільками ступенями свободи дають
можливість конструювати машини, які мають якості
саморегулювання та адаптації структур зв’язку між узагальненими
координатами в залежності від параметрів технологічного процесу

Секция 6

УГЛИСТЫЕ ГЛИНЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ
В.И.Саранчук, И.И.Швец, В.В.Ошовский, В.А.Тамко
ДНТУ

Розглянуто низькосортні види палива України. Узагальнено дані по
запасах і можливих напрямках переробки вуглистих глин. Звернено
увагу на необхідність спільної розробки вуглистих глин і бурого
вугілля, що приведе до зниження собівартості останнього. При
цьому скоротиться кількість відходів при його видобутку,
покращиться екологічна обстановка в районі вуглевидобутку

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИНДЕН-КУМАРОНОВОЙ СМОЛЫ
Е.В. Горохов, Ю.Б. Высоцкий, В.П. Королев, С.И. Сохина, С.В. Базов
ДНТУ

ПОЛУЧЕНИЕ СЕГНЕТО- И ПЬЕЗОКЕРАМИКИ В ГАЗОВЫХ
СРЕДАХ КОНТРОЛИРУЕМОГО СОСТАВА
В.В.Приседский
ДНТУ

На основі теоретичної моделі коерцитивної сили в
сегнетоелектричних складних оксидах розроблена технологія
виготовлення сегнето- і п’єзокерамічних виробів у газових
середовищах контрольованого складу, що дозволяє значно підвищити
якість виробів і економічну ефективність виробництва електронних
компонентів різного призначення.

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЕСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
ТВЕРДОФАЗНЫХ СИСТЕМАХ КАК ОСНОВА НОВЫХ
ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В.В. Шаповалов, В.И. Ванин
ДНТУ

Розглянуті питання використання процесів саморозповсюджуючої
взаємодії у твердих тілах для розробки нових хімічних технологій,
зокрема получення кисню.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИ
СВЯЗАННОГО КИСЛОРОДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ
ШАХТЕРОВ И ГОРНОСПАСАТЕЛЕЙ
В.В. Пак, С.Г. Ехилевский
ДНТУ

Проаналізовано сучасний стан та причини неефективного
використання ресурсу хімічно пов’язаного кисню у дихальних
апаратах для шахтарів та гірничорятувальників, окреслені напрямки
та виконані оцінки перспектив покрашення цього показника,
запропоновані відповідні технічні рішення

УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
В ХРАНИЛИЩАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Ю.Н. Белогуров, В.С. Масляев, А.И. Панасенко
ДНТУ

Розроблена установка регулювання газового складу сховищ
сільскогосподарчої продукції за диоксидом вуглецю з використанням
твердого регенерируємого поглинача диоксиду вуглецю, що створено
у Донецькому національному технічному університеті. Установка
покращує процес збереження плодів і овочей з поліпшенням їх якості.

ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ
В ПЕРОКСИДНО-СОЛЕВЫХ СИСТЕМАХ МЕТОДОМ
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ СИНТЕЗА
А.Н.Гороховский
ДНТУ

Показано можливість одержання у режимі самопоширюючої
взаємодії (СПВ) оксидів металів із порошкових композицій
різноманітних солей із пероксидними сполуками натрію. Розглянуто
взаємозв’язок тепловиділення композиції, температури СПВ, радіуса
катіону та термічної стабільності солі зі швидкістю СПВ

БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ОРТО-АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ
ПОХІДНИХ АРЕНСУЛЬФОКИСЛОТ
Л.І.Рубльова, І.М.Крутько, Н.М.Максименко, Р.В.Візгерт
ДНТУ

Сполученням в одній молекулі просторово утрудненого і
сульфонільного фрагментів одержано ряд біологічно активних
речовин широкого спектру дії проти збудників крапельних, гнійнозапалювальних захворювань різної локалізації, кишкових і грибкових
інфекцій.

ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА
КАМЕННОУГОЛЬНОГО ПЕКА В УСЛОВИЯХ ОАО
«АВДЕЕВСКИЙ КОКСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Г.А. Власов, В.М. Чуищев, В.И. Саранчук, В.В. Ошовский,
Ю.В. Замура
ОАО «Авдеевский коксохимический завод», ДНТУ

Розроблено математичну модель процесу виготовлення пеку в
умовах ВАТ АКХЗ. Повна квадратична модель адекватно описує наявний
технологічний процес виготовлення. Номограма, яку побудовано для
основних якісних властивостей пеку, дає змогу прогнозувати якість пеку,
що виробляється, в межах можливих змін технологічних факторів.


й

ПОЛУКОКСОВАНИЕ СЕРНИСТЫХ УГЛЕЙ
Турчанина О.Н., Бутузова Л.Ф., Исаева Л.Н., Коробчанский В.И.
ДНТУ, ИнФОУ им. Л.М.Литвиненко НАН Украины

Досліджено поведінку ізометаморфних пар вугілля різних генетичних
типів у процесі піролізу та напів-коксування. Показана можливість
змінювати вихід та склад продуктів шляхом хімічної модифікації

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЦЕХАХ УЛАВЛИВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
А.Ф.Гребенюк, А.В.Милютин
ДНТУ, ОАО «Авдеевский КХЗ»

Наведена коротка характеристика головних джерел шкідливих
викидів в атмосферу рідких відходів в цехах уловлювання хімічних
продуктів коксування і розглянуті технічні вирішення екологічних
проблем, розроблені кафедрою хімічної технології палива Донецького
національного технічного університету спільно з Авдіївським
коксохімічним заводом.

ОБ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ ТЕПЛОВЫХ РЕСУРСОВ
В ЦЕХАХ УЛАВЛИВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
КОКСОВАНИЯ
А.Ф. Гребенюк, Е.И. Збыковский
ДНТУ

Приведена характеристика вторинних теплових ресурсів і
потенційних споживачів їх у цехах уловлювання хімічних продуктів
коксування. Дається аналіз ефективності різних схем використання
тепла прямого коксового газу для регенерації поглинального розчину
сіркоочистки, а також шляхів зменшення витрат тепла при
виробництві сульфату амонію.

КОАЛЕСЦЕНЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ
АММИАЧНЫХ ВОД ОТ ПРИМЕСЕЙ СМОЛ И МАСЕЛ
И.Г. Крутько
ДНТУ

Процес коалесценції домішок смол і масел аміачних вод на
мінеральному суперволокні рекомендовано як засіб підвищення
ефективності роботи очисних споруд коксохімічного виробництва,
що засновані на застосуванні методів відстоювання та флотації.

РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Н.Ф. Годына, К.А. Уварова, Е.В. Короткова, Т.Г. Тюрина
ДНТУ

Отримано органічні сполуки – потенційні інгібітори
накипеутворенняусистемах оборотного водопостачання. Зроблено
попередню оцінку ефективності стабілізації солей жорсткості
отриманними сполуками. Визначено, що кращім є сополімер
малеінового ангидриду з стиролом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ОБЛАГОРАЖИВАНИЯ НИЗКОСОРТНЫХ УГЛЕЙ И
УГЛЕОТХОДОВ
Т.Г.Шендрик, В.В Симонова, Г.Л. Камалов, Ю.В.Гавсевич
Институт физико-органической химии и углехимии НАН Украины,
Институт физико-органической химии НАН Украины, г.Одесса,
Украина

Досліджено вплив додатків нафтовідходів та способів їх введення до
системи вугілля – вода на здатність до освітлення водо-вугільної суспензії
(ВВС). Показано, що взаємодія ВВС з залізними стружками суттєво
збільшує швидкість осідання суспензії. Досліджено структурні зміни, що
відбуваються у вугіллі в процесі приготування паст з додатком
нафтовідходу, та параметри термодеструкції композицій.

ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ АДСОРБЕНТОВ И МАСЛА
Л.В.Пащенко, В.А.Хазипов, Л.Я.Галушко, Т.Г.Шендрик,
В.И.Саранчук
Институт физико-органической химии и углехимии
им.Л.М.Литвиненко НАН Украины

Розроблений спосіб комплексного використання відходів харчової та
консервної промисловості – утилізація фруктових кісточок
абрикосів, персиків, вишень, шкаралупи горіхів для одержання
високоякісних сорбентів, які можна використати в медицині для
очищення крові та промисловості для очищення стічної води і
повітря, а також утилізація ядер абрикосових кісточок для
одержання масла та амігдаліну.

ПЕРЕРАБОТКА СЕРНОКИСЛОТНОГО КЕКА
С ПОЛУЧЕНИЕМ СВОБОДНОЙ СЕРЫ
В.Г. Матвиенко
ДНТУ

Розроблена технологія екстракційного видалення сірки з відходів
сірчанокислотного виробництва — кека за допомогою толуола, яка
дозволяє одержати товарну сірку. Технологія, що впроваджується
на концерні «Стірол», разом з одержанням ліквідного продукту
допоможе вивільнити значні виробничі площі та поліпшити
екологічну ситуацію.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ДИОКСИНОВ В
ТЕХНОЛОГИЯХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕРОДИСТЫХ ПРОМБЫТОТХОДОВ
А.С. Парфенюк, С.И. Антонюк, А.А. Топоров
ДНТУ

Розглянуто інженерні можливості зниження діоксинової небезпеки в
технологіях термічної переробки вуглецевих промпобутвідходів та
показано переваги технології, запропонованої ДонНТУ.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАМОТНО-КАОЛИНОВОЙ ПЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ГЛИНОЗЕМА
Н.И. Беломеря, В.Г. Матвиенко, М.Е. Краснянский
ДНТУ

Доведена можливість використання шамотно-каолінового пилу відходу вогнетривного виробництва для одержання сульфату
алюмінія (коагулянта) і глинозему. Останній може бути
використаний для виготовлення вогнетривів, а у разі вирішення
задачі його очистки від оксидів заліза — також для виробництва
алюмінію та функціональної кераміки.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОКСА ИЗ ШИХТ,
СОДЕРЖАЩИХ ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО
СЛАБОСПЕКАЮЩИХСЯ И НЕСПЕКАЮЩИХСЯ УГЛЕЙ
В.А. Тамко
Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко НАН Украины

Показано, що обробка вугільної шихти розчином HCl дозволяє
вводити в неї додаткову кількість (20-30 %) вугілля, яке не
спікається без погіршення якості коксу. Підтверджена можливість
отримання високоякісного коксу в умовах камери коксування (ящичне
коксування) з шихти, яка містить додатково до промислової шихти
10 % вугілля марки Г і 13 % Т.

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ
В.П.Єсип
Інститут Хімічної Технології та Промислової Екології , м.Рубіжне

Хімічна промисловість є однією з найважливіших галузей сучасності.
В той же час по впливу на довкілля й на здоров’я і життя людини це
дуже небезпечна галузь. Досить уявити, що зараз в Україні
накопичилось хімічних відходів більше ніж 400 т на душу. Людство
вже не може існувати без хімічної промисловості, але
неконтрольований розвиток цієї галузі просто ставить під загрозу
саме життя. Це особливо очевидне в регіонах, насичених
комплексами хімічних та металургійних виробництв. Наприклад,
такий регіон, як Рубіжне-Сєверодонецьк-Лисичанськ має найвищу в
країні захворюваність і смертність (зараз смертність перевищує
народжуваність в 5-6 разів). Не відкидаючи важливості термінової
переробки і знешкодження накопичених відходів, вважаємо
необхідним звернути увагу на упереджуючі заходи, що зможуть
зупинити це небезпечне накопичування.

Новое высокоэффективное дезинфекционное средство
Ю.М. Ютилов, Ю.И. Николенко
Институт физико-органической химии и углехимии НАН Украины

Створено та запропоновано для використання на промислових
підприємствах, в т.ч. на шахтах, в металургії, на транспорті, в
харчовій промисловості, в лікувально-оздоровчіх закладах та в
побиті новий, достатньо стабільний дезінфікуючий засіб «Лютик»,
який володіє сильним антибактеріальним ефектом з більш низькою
токсичністю для людини та тварин.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ВИДОВ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ТОПЛИВ
НА ОСНОВЕ ЭМУЛЬСИЙ И СУСПЕНЗИЙ
Е.В. Титов, С.Л. Хилько
Институт физико-органической химии и углехимии
им. Л.М. Литвиненко НАН Украины

НОВІ ВОДОРОЗЧИННІ ПРОТИГРИБКОВІ
ТА ПРОТИПУХЛИННІ ЗАСОБИ
М.І.Короткіх, Г.Ф.Раєнко, О.П.Швайка
Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії
ім. Л.М.Литвиненка НАН України

Створено нові водорозчинні протигрибкові та протипухлинні засоби на
основі похідних азолів і азинів, які відзначаються низькою токсичністю
та високою ефективністю дії. Кращі з засобів (1,3,4,7) рекомендуються
до впровадження в клінічну практику.

ЭПОКСИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
М.А.Симонов, В.А.Фирсов, В.С.Никифоренко.

Опытное производство Института физико-органической химии и
углехимии им.Л.М.Литвиненко НАН Украины.
На базi епоксиних смол i отверджувачiв власного виробництва
розроблено ряд епоксидних композицiй, в т.ч. компаунди, клеi, лаки, i
освоєно випуск iх в дослiдно-виробничому масштабi.
Приводяться характеристики продукцii, яка випускається, i
конкретнi приклади використання в промисловостi України.

Секция 7

ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА:
СЛЕДУЮЩИЕ 20 ЛЕТ
Е.А. Башков, А.Я. Аноприенко
ДНТУ

В статті розглядаються підсумки розвитку інформаційної
інфраструктури регіону за останні 20 років і дається аналіз її
перспектив на період до 2020 року. Формулюється необхідність
розробки довгострокової програми розвитку регіональної інформаційної
інфраструктури «Електронний Донбас».

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И
ПАРАДИГМЫ
А.Я. Аноприенко, В.А. Святный
ДНТУ

Розглядаються нові можливості розвитку та застосування методів та
засобів компьютерного моделювання складних динамічних систем.
Аналізуюється формування нових поглядів та парадигм у цій галузі та їх
вплив на перспективи розвитку компьютерних технологій.

КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПАРУС СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВСЕХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
А.Ф. Федоренко, Ю.А. Юров
СП «Парус-Украина»

Комплексна система автоматизації фінансово-господарчої діяльності
підприємства ПАРУС-ПІДПРИЄМСТВО 8.хх спрямована на вирішення
завдань по управлінню сучасним підприємством с урахуванням галузевої
специфіки. За 11 років діяльності на ринку інформаційних технологій
корпорація Парус досягла завидний досвід роботи, стабільну динаміку
розвитку, набула великий теоретичний, практичний та методичний
досвід автоматизації управління підприємством різного масштабу.

ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО МЕТОДА ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ ТИХОХОДНЫХ РОТОРНЫХ МАШИН
А.Г. Воронцов, И.В. Дегтяренко
ДНТУ
Воронцов О.Г., Дегтяренко І.В.

Обґрунтування нового метода
віброакустичної діагностики тихохідних роторних машин.
Отримано обґрунтування нового метода діагностики технічного
стана тихохідних роторних машин на основі усередненої оцінки
частотно – часових розподілів (ЧЧР) високочастотної вібрації опор
кочення. Знайдені співвідношення для визначення відносної похибки
усередненої оцінки ЧЧР

ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ЭХОГРАММ В
ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
В.Г. Адамов, М.В. Привалов
ДНТУ

У інформаційно-діагностичних системах для визначення патологій
потрібна попередня обробка знімків та генерація консультативного
висновку. У даній статті наведені результати експериментів по
обробці текстури, наведені можливі шляхи поліпшення якості такої
обробки і подальшого прийняття рішення.

АНАЛИЗ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АКУСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Асланов А.Е., Каргин А.А.
ДНТУ

COMPUTER CONTROLLED AUTOMATED SMALL VEHICLE
Md.Nur-Al-Safa Bhuiyan, S.M.A.Motakabbir, Md.Rezaul Islam, S.K.Ahmed
Kamal
Department of Applied Physics & Electronics, Rajshahi University,
Bangladesh
E-mail: kamal52@yahoo.com

This paper represents a computer controlled small vehicle. This type of
vehicle can move in a predefined path without human operator intervention
and can collect data from the surrounding environment. This data has been
processed by a well structured hardware and software. After processing the
received data is sent to the vehicle to move it in its correct path. This type of
vehicle can be used in variety of application such as military spying, fire
fighting system etc

ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОСНОВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
А.В. Анциферов, М.Г. Тиркель, А.А. Омельченко, Д.М. Хламов
Украинский государственный научно-исследовательский и проектноконструкторский институт горной геологии, геомеханики и
маркшейдерского дела (УкрНИМИ)

Розглянуто основні напрямки використання прогресивних
інформаційних технологій у паливно-енергетичному комплексі
України. Наведено загальну схему застосування просторової моделі в
управлінні гірничодобувним підприємством. Показано доцільність
використання прогресивних інформаційних технологій на прикладах
вирішення практичних задач геолого-маркшейдерського
забезпечення.

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
А.А. Омельченко
ДНТУ

Наведено аналіз сучасного стану в області використання
геоінформаційних систем (ГІС) у вуглевидобувній галузі України.
Викладено основні підходи до розробки й удосконалювання таких
систем. Показано основні проблеми, що виникають у процесі
створення ГІС для гірничодобувної галузі.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АСУ ТП МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Б.С. Гусев, О.Г. Шевченко, А.В. Молдованов,
И.А. Штукарин
ДНТУ

Розглянуто різноманітні структури побудови моделюючих
середовищ, як обчислювальної основи побудови підсистеми
імітаційних моделей у составі системи автоматизації проектування
аппаратно–програмних засобів АСУ ТП металургійних підприємств.
Наведені приклади проектування АСУ ТП для доменного,
сталеливарного та прокатного виробництв.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТРАНЗИТНОЙ ПРОКАТКИ СЛЯБОВ
А.В. Кузьмин, А.В. Светличный
ДНТУ

Розглянуто інформаційне забеспечення технології транзитної
прокатки слябів на ділянці «стан слябінг – чорнова група клітин
широкополосного стану» в умовах системи супроводження
технологічного процесу. В рамках системи реалізовано метод
визначення можливості транзитної прокатки, в якому для оцінки
кількості тепла у металі ураховують енергетичні витрати на
обтискному стані.

УПРАВЛЕНИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКОЙ ПО ЕЁ
МАКРОМОДЕЛИ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Ю.Д. Ариненков
ДНТУ

Поставлена задача розробити адекватні збогачувальной технології
методи моделювання та створити макромодель для приймання
оптимальних рішень щодо керування процессами та фабрикой у
цілому. Здобута макромодель не має обмежень на докладність опису
схеми, забеспечує доступ до настроювання вселяких параметрів,
проста та зручна в застосуванні.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
И.П. Подмаркова
Донецкий институт внутренних дел МВД Украины
У статті розглядаються проблеми комплексного розвитку ринку
чорних металів та його інфраструктури, звернуто увагу на
необхідність приведення інформаційної інфраструктури ринку
чорних металів у відповідність з сучасним станом розвитку
інформаційних технологій та Інтернет-комерції

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТАБЕЛЬНОГО УЧЕТА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.Ф. Суков, С.В. Дворник,
ДНТУ

Стаття містить огляд розробленої системи автоматизованого
табельного обліку для підприємств вугільної промисловості, її склад
та функції. Наведені позитивні аспекти її використання,
перспективи подальшого розвитку

ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМБАЙНОМ
В ПРОФИЛЕ ПЛАСТА
Каганюк А.К.
ДНТУ

У даній роботі зачеплені питання по створенню систем
автоматичного керування вуглевидобувними комбайнами в профілі
пласта для умов безлюдної виїмки вугілля. Представлено
функціональну схему двоконтурної системи керування, у якій
враховуються як плоскопаралельне керування ріжучими органами,
так і керування кутом нахилу комбайна з передачею пріоритету
керування однієї з підсистем.

РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ
В.И. Коваленко, А.Ф. Яценко, Е.А. Шаповал
ДНТУ

При вивченні робочого процесу гідроударного пристрою було
встановлено, що ударна потужність N залежить від багатьох
незалежних факторів. З використанням ?-теореми проаналізовані
13 фундаментальних перемінних і встановлено, що робочий процес
гідроударного пристрою можна описати десятьма (13 — 3 = 10)
безрозмірними комбінаціями (критеріями подоби ) ?1, ?2, … ?10.

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЛЯ ДЕГАЗАЦИИ И
УТИЛИЗАЦИИ МЕТАНА
Г.В. Серезентинов, А.В. Петров
ДНТУ

Розглянуто питання комплексної автоматизації технологічного
процесу дегазації й утилізації метану вугільних родовищ на базі
промислового контролера SLC500. Наведені принципи формування і
функціональні блоки системи автоматизованого управління, що
забезпечує раціональне використання газу метану

АДАПТАЦИЯ SLC 500 С ОБЪЕКТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Г.В. Серезентинов, С.А. Жовтобрух
ДНТУ

Розглянуті питання адаптації вихідних сигналів датчиків з
характеристиками модулів, а також використання промислового
контролеру SLC 500 в системах автоматизації гірничотехнологічних
процесів.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ
С.С. Багдасарян, А.А. Киселев
ДНТУ

В статті описується універсальний керуючий контролер на основі
мікроконтролера 16F84A фірми Microchip, розроблений для ряду
технологічних установок, що застосовуються в виробництві
пластикових вікон і в харчовій промисловості. При цьому апаратно
використовується один і той же пристрій з різними програмними
блоками.

КОСВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЯЩЕГО СЛОЯ
ШАХТНОГО АВТОНОМНОГО ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ
Б.В. Гавриленко, С.В. Неежмаков
ДНТУ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ СБОРОМ,
ПЕРЕДАЧЕЙ И ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ.
Т.К. Хремлі , Т.В. Меркулова
ДНТУ

Стаття розкриває питання стосовно необхідності автоматизації
процесу управління, викриває його недоліки, розглядає пропозиції
щодо удосконалення управління та уникнення негативних
результатів у роботі АСУ.

ПРИМЕНЕНИЕ М-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ERPСИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.Г. Майлис, В.Г. Сулейман
ООО «ЭВМ-Сервис»

Опис М-технології. Приклади впровадження М-технології за
кордоном. Досвід впровадження систем з використанням Мтехнології на промислових підприємствах Донбасу та перспективи
розвитку цього напрямку в ERP-системах.

Секция 8

ПРОБЛЕМЫ ПНЕВМОТРАНСПОРТА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНБАССА
М.Н.Чальцев

Автомобильно — дорожный институт
ДНТУ
Розглядається досвід розробки і впровадження системи
пневматичного золовидалення на теплових електростанціях замість
систем гідрозмиву. Для густонаселеного Донбасу така заміна дає
значний економіко-екологічний ефект за рахунок економії водяних
ресурсів, зниження рівня забруднення атмосфери і навколишніх
водоймищ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.И.Долматов
ОАО «Донецкавтотранс»

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Н.И. Мищенко, А.В. Химченко, С.Н. Крамарь
Автомобильно-дорожный институт
ДНТУ

Повідомляється про роботи, які виконуються в АДІ ДонНТУ в
області створення нетрадиційних двигунів нової генерації з
показниками світового рівня. Наведені основні данні щодо
запропонованих двигунів

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ
СЕТИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
И.П. Кардаш, П.Г. Матвеев, Ю.В. Белов
Донецкий автомобильный колледж,
УГАИ УМВД Украины в Донецкой области

Розглянуто стан дорожньо-транспортної системи Донецької
області і основні процеси, що відбуваються в її окремих елементах в
останні роки. Надані пропозиції щодо поліпшення стану дорожньотранспортної системи в галузі організації дорожнього руху.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ТОПЛИВ И МАСЕЛ
ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ СИНТЕЗА ПАВ
А.П. Карпинец
Автомобильно-дорожный институт
ДНТУ

Розроблена, запатентована і впроваджена у виробництво
екологічно чиста технологія одержання високооктанового бензину
АІ-95, дизельного палива і мастил із промислових відходів синтезу
ПАР сульфонолу НП-3. Палива і мастила виробляють на стадії
алкілювання бензолу ?-алкенами С10-С14 за допомогою AlCl3, а
виділяють з відпрацьованої фракції у колонах блоку ректифікації.

ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ СМЕСИ С КОМБИНИРОВАННОЙ
МИКРОСТРУКТУРОЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОКРЫТИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПОВЫШЕННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
В.И. Братчун
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

Статтю присвячено теоретичному і експериментальному
обґрунтуванню здобуття довговічних дорожніх
асфальтополімерсіркобетонів і дьогтебетонів з поліпшеними
фізико-механічними властивостями і призначених для улаштування
верхніх шарів дорожнього одягу автомобільних доріг для роботи в
умовах клімату Донбасу. Вивчені технологічні властивості
асфальтополімерсіркобетонних і дьогтебетонних сумішей.
Визначені деформаційно-міцнісні характеристики та
атмосферостійкість бетонів з комплексно-модифікованою
мікроструктурою

АНАЛІЗ І РОЗРОБКА СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
М.А. Мастепан

Автомобільно-дорожній інститут ДНТУ
В роботі розглянуті особливості формування структур управління
підприємствами автомобільного транспорту в ринкових умовах.
Визначальним при розробці структури є виробничий процес, який
зорієнтовано на ринок споживача. Наведені основні вимоги до
проектування та коректування організаційних структур.
Проаналізовані основні складові виробничого процесу.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ И
ДОРОГИ ДОНБАССА
В.А. Пеньков, Б.И Пиндус, В.М., Бушева, Г.Г. Маркарова
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

Розглянуто результати багаторічних досліджень деформацій земної
поверхні під впливом підземних гірничих робіт і особливості
вишукувань та проектування автомобільних доріг на підроблюваних
територіях. Визначено сучасний стан проблеми і окреслено
перспективи подальшого розвитку цього напряму стосовно міських
вулиць і доріг.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛЕНТОЧНЫХ ПИТАТЕЛЕЙ ТЯЖЁЛОГО ТИПА ДЛЯ
ДОЗИРОВАНИЯ КРУПНОКУСКОВЫХ ГРУЗОВ
Е.И. Оксень
Автомобильно – дорожный институт ДНТУ

Запропоновано методику розрахунку живильників, бункерів і
транспортного устаткування для видачі і дозування вантажів,
враховуючу вплив гранулометричного складу і внесок крупнокускових
фракцій на параметри деформування.

БОРЬБА С НАЛЕДЯМИ — НАСУЩНАЯ ПРОБЛЕМА
ДОРОЖНИКОВ
Н.А. Ставриенко, Е.А. Шостак, В.Г. Герасименко, В.В. Губа
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

Викладена існуюча проблема дорожньо-експлуатаційних служб в
осінньо-зимово-весняний період по очищенню автомобільних доріг від
нальодів.
Запропонована та описана машина, яка призначена для видалення
нальодів і сніжно-льодяних накатів.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ.
Ю.В. Черняк, Б.П. Соколов, Ю.В. Кривошея, Н. Ф. Беспалов
ДонИЖТ

У статті описаний аналіз методів зниження негативного екологічного
впливу дизелів на навколишнє середовище. Це удосконалення конструкції
окремих вузлів дизеля, рециркуляція вихлопних газів, застосування
нейтралізаторів та каталізаторів, електрофізичних методів очищення
вихлопних газів, використання альтернативних палив, добавок до
палива, а також різні методи обробки палива перед вприском у камеру
згоряння. Елементи такої комбінованої системи, повинні підвищити
екологічну чистоту двигунів

ТЕХНИКО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ДИЗЕЛЕЙ
Черняк Ю
ДонИЖТ

Техніко-гігієнічна оцінка дизеля в Україні з 1.01.95 р. проводиться за
ДСТУ32.001-94. Вимірами і подальшими розрахунками визначені
середньоексплуатаційні питомі викиди шкідливих речовин дизелів,
що експлуатуються й конструюються. Величина викидів не
перевищує встановлених ДСТУ норм, а розрахунок величини
приземних концентрацій шкідливих речовин, проведений за
методикою ОНД 86, показує, що концентрація шкідливих речовин
перевищує гранично допустимі концентрації в декілька разів. Тому
ГСТУ30.001-94 вимагає перегляду і уточнення.

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙНОСТІ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ
ПРИГОД ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
С.П.Висоцький, Є.О.Воробйов, О.В.Піддубна
Автомобільно-дорожній інститут ДонНТУ

Запропоновано впровадження категорійності дорожньотранспортних пригод при перевезенні небезпечних вантажів.
Запропоновані заходи у випадку дорожньо-транспортних пригод, а
також вимоги до персоналу, які перевозять небезпечні вантажі.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ШАХТНЫХ ТЕРРИКОНОВ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Т.В. Скрыпник, Р.О. Корольков
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

У статті розглядається можливість застосування методу
експертних оцінок для визначення придатності шахтних териконів
для застосування в дорожнім будівництві. Для цього розроблена
низка критеріїв, що оцінюють фізико-хімічні, геологічні, екологічні
властивості териконів

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ИЗ ОГП
Т.В.Скрыпник, Л.Н.Третьякова
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

Розглядається область застосування відвальної горілої породи в
будівельній індустрії, можливість заміни грунтів при улаштуванні
земляного полотна відвальними горілими породами. На підставі
аналізу властивостей ВГП розроблені конструкції земляного
полотна. Надані результати спостережень за побудованими
ділянками земляного полотна з відвальних горілих порід.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
В.Т. Шепелев, Д.П. Карасев
Автомобильно – дорожный институт ДНТУ

В сучасних умовах на підприємствах вугільної промисловості в
більшості експлуатуються застарілі конструкції місткостей
сипучого вантажу. В статті розглянуто фактори, які впливають на
роботу бункера з точки зору виконання його поверхонь та
запропоновано оптимальні форми, які належить використовувати в
сучасному виробництві.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
АСФАЛЬТОБЕТОНА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ В
АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ
Герасименко В.Г., Нармания А.Н., Бардар П.В.
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

Розглянуто причини температурної неоднорідності
асфальтобетону в умовах агресивного середовища. Проаналізовані
результати лабораторних випробувань та зроблені висновки про
вплив температурної неоднорідності на міцність, водонасищення та
набухання. Надані рекомендації щодо технології ущільнення
асфальтобетону.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УГЛЕГАЗОТРАНСПОРТА
В.В.Рекун, В.И.Саранчук
Институт физико-органической химии и углехимии НАН Украины

Проблема транспорту великої кількості коксівного та
енергетичного вугілля набула надзвичайної гостроти.
Трубопровідний транспорт вугілля має ряд переваг понад іншими
видами доставки сировини, особливо коли в якості несучої середи
використовуються всілякі гази: природний чи вуглекислий, повітря,
продукти горіння палива та ін.

Секция 9

ВЛИЯНИЕ УГЛИСТОПОРОДНЫХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ТЯЖЁЛЫЕ МЕТАЛЛЫ,
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
М.П. Зборщик, Г.В. Чудаева, И.Л. Жислина, К.Ф. Гусарова
ДНТУ

Наведені результати моніторингу важких металів в углістопорідних
осадах відстійників та шламонакопичувачів збагачувальних фабрик.
Розглянуті екологічні наслідки забруднення довкілля важкими
металами з відходів гірничодобувної промисловості.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ
Мартынюк А.А., Янковская Э.В., Шулюк В.А., Головко В.В.,
Казаков Ю.П., Паринов П.М.
ДПИНИИ «Теплоэлектропроект»;
Украинская химико-металлургическая компания

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВ – ЦЕННОЕ СЫРЬЁ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.И. Братчун, В.Л. Беспалов, М.К. Пактер, Н.П. Денисова
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

Показано раціональні шляхи утилізації відходів промисловості:
другорядних кубових залишків фенольно-ацетонового виробництва
Дзержинського фенольного заводу, як основи органічних в’яжучих
для виробництва дорожніх бетонних сумішей для і відсіву
подрібнення відвальних мартенівських шлаків, як заповнювачів
дрібнозернистих цементобетонних сумішей для виробництва
тротуарних плит.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАХТНЫХ ВОД В ТЕХНИЧЕСКОМ,
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ — НОВЫЙ
ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ДОНБАССА
Е.С. Матлак, В.Ю. Романова
ДНТУ

Пропоновані і обґрунтовані напрямки рішення проблеми дефіциту
питної води у Донбасі шляхом використання у господарчому
водопостачанні регіону альтернативного джерела попутно-добувних
шахтних вод.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ ЦЕЛЕЙ
О.А.Шевченко
ДНТУ

Охарактеризовано переваги й перспективи використання підземних
вод Донецької області для питних і господарсько-побутових цілей

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЮГА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
КАК БАЗА РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ
АЗОВСКОГО МОРЯ
Павленко В.В., Павленко О.В.
ГРГП

«Донецкгеология»
Україна має значні гідромінеральні ресурси. Виходячи із наявності і
кількості мінеральних вод і лікувальних грязей на півдні Донецької
області перспективи розвитку санаторно-курорнтної бази
узбережжя Азовського моря практично не обмежені. В цій доповіді
ми висвітлюємо можливість розвитку цих перспектив.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
УГЛЕШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ
В.Н. Шевкопляс
Институт физико-органической химии и углехимии
им.Л.М.Литвиненко НАН Украины

Проблема рационального використання твердих корисних копалин є
дуже важливою для України. Перспективним шляхом вирішення цієї
проблеми є біологічний спосіб збагачення вуглешламових відходів,
який дозволяє використовувати у процесі високозольні шлами з
вмістом породних включень до 50,0 %, а вилучиння горючої маси у
концентрат може дорівнювати 80,0 %

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ИЗ УГЛЕЙ И
ОТХОДОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ И
УГЛЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.А. Пелипенко, А.М. Назаренко, ИС. Руев
Донецкое государственное региональное геологическое
предприятие «Донецкгеология»

В статті розкрито деякі питання раціонального
природокористування та ресурсозбереження, пов’язані з
можливістю вилучення з видобуваємого енергетичного та коксівного
вугілля германію та галію; з відходів вуглевидобутку та
вуглезбагачення – вугільної сировини.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА РЕЧНЫХ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Г.В. Аверин, Л.Г. Голубева
ДНТУ

Розглядаються основні проблеми, що пов’язані зі створенням якісно
нових систем моніторингу стану водних об’єктів. Вказані недоліки
існуючих систем оцінки та прогнозу якості води з урахуванням
основних річкових процесів та перспективи досліджень в цій області.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ
НАРУШЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ДОНБАССА.
Чемакина О.В.
ДонГАСА

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
СИСТЕМАХ ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В.Ф. Губарь, В.И. Шелудченко, А.В. Лукьянов, А.А. Олексюк
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

Розглянуті питання підвищення надійності та ефективності систем
теплогазопостачання шляхом розвитку методів діагностики
герметичності газопроводів, розробки засобів їх ремонту, створення
нових типів газових лічильників, фільтрів, регуляторів тиску,
вогнетрубних теплогенераторів та обгрунтування систем
теплопостачання на базі індивідуальних теплових пунктів.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАХТНОГО ГАЗА МЕТАНА
Н.А.Николенко, Е.А.Воробьев, Н.А.Митрохина, О.А.Крихта
Автомобильно-дорожный институт

Проаналізовано стан і перспективи видобутку газу метану вугільних
шахт Донбасу, наведені пропозиції використання нових технологій по
скороченню викидів в атмосферу газу метану з відпрацьованим
вентиляційним повітрям.

ПЕРСПЕКТИВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ УТИЛИЗАЦИИ ШАХТНОГО
МЕТАНА
Пронин В.Д.
ДНТУ

У поданій статті наведені дані про розробки в області небезпечного
використання некондиційних метаноповітряних сумішей і питання
захисту технологічного устаткування з підготовки газових сумішей

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Джура С.Г.
ДНТУ

У работі здійснен аналіз стану проблем енергетики у різних галузях
промисловості, надані практичні напрямки виходу, наведена
класіфікація проблем та шляхів їх розв’язання.

ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОСФЕРЫ И ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
А.В. Чубенко, М.И. Далевский
ДНТУ

Стаття аналiзує можливі техногенні безпеки, визначає умови,
пропонує засоби усунення техногенних безпек відповідно концепціі
сталого розвитку. Пропонуються два підходи до проблем
техногенноі безпеки.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
А.В. Чубенко, А.А. Топоров
ДНТУ

У статті викладається аналіз техногенних небезпек хімічних
виробництв та пропозиції щодо засобів підвищення техногенної
безпеки. Головна увага приділена питанням безпеки населення та
персоналу підприємства.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЗОЛЬНЫХ
ШЛАМОВ ДОНБАССА
Ю.Л. Папушин
ДНТУ

Пропонуються варіанти енергетичного використання високозольних
шламів і відходів флотації шляхом їх грудкування і спалювання в
топках із псевдоожиженим шаром. Розроблено схеми і режими
гранулювання і шнекового пресування хвостів мулонакопичувачів

ПРОБЛЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ ДОНБАСУ
О.Г. Сірик, О.В. Піддубна, Н.С. Чорнобровкіна
Автомобільно-дорожній інститут ДНТУ

Розглянуті гірничо-геологічні умови експлуатації каналу «Сіверський
Донець – Донбас» – важливої водної артерії Донбасу. В найближчі
10–15 років просідання трубопроводів на ділянці шахт
«Комсомолець» та ім.. Леніна досягне 3,5 м – гранично допустимої
величини. Пропонуються обґрунтовані розрахунками заходи щодо
продовження строку експлуатації каналу на кілька десятків років

ПРИТРАССОВЫЕ КАРЬЕРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ДОНБАССА – РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОНАКОПЛЕНИЯ
Плужник Г.Н.
Автомобильно-дорожный институт ДНТУ

В статті визначена необхідність урахування гідрометеорологічних
факторів при функціонуванні притрасових кар’єрів, які
рекультивовані під водоймища. Запропонована просторовотимчасова оцінка їх роботи з використанням розрахункових
імовірностей перевищення, водно-балансового співвідношень та
графоаналітичного визначення рештового об’єму.

МАССОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА –
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА ПРИРОДНОГО ГАЗА, КОКСА,
КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ДОНБАССА
С.Л. Ярошевский, А.И. Красавцев, А.В. Кузин
ДНТУ

У статті розглянуті історія і результати застосування
пиловугільного палива на Україні і за рубежем. Спроектовано й
обґрунтовані технологічні режими доменної плавки з застосуванням
ПВП для ОАО ДМЗ, що дозволять вивести на якісно новий рівень
техніко-економічні показники плавки і значною мірою поліпшити
екологічну обстановку в регіоні.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ И ИХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В.Н.Артамонов, А.Ю. Макеев, Д.А. Макеева, А.В. Баранов.
ДНТУ

Розглядаються заходи, спрямовані на зниження негативного впливу
закриття об’єкта (шахти «Червоноармійська»
ДХК»Добропіллявугілля») на компоненти природного середовища і
забезпечення їхнього нормального стану.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕТОПЛИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ
Р.О. Кочканян, А.Ф, Попов, М.М. Нечитайлов, А.Н. Заритовский
ДНТУ
20110403s09_22.pdf

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТЕЙ
З.Л. Финкельштейн
Донбасский горно-металлургический институт

Розроблені принципово нові очисники, що забезпечують
самоочищення фільтруючої поверхні, збільшення терміну роботи
обладнання, стабільну тонкість фільтрування, необмежену
грязєємність, постійний перепад тиску незалежний від відносної
кількості бруду. При роботі очисників цілком відсутня потреба у
технічному обслуговуванні. Собівартість очисників у 2?7 разів
менше традиційних.

Секция 10

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
В.М. Хобта, С.И. Кравченко
ДНТУ

Розкрито особливості побудови інноваційної моделі розвитку.
Визначено умови прискорення інноваційних процесів та
запропоновано основні напрямки їх забезпечення.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
А.І. Кабанов, Л.Л. Стариченко
Інститут економіки промисловості НАН України

Пропонується порядок надання державної фінансової підтримки
вугледобувним підприємствам для їх інноваційного розвитку на
конкурсних засадах та зворотній основі з урахуванням економічної
ефективності використання наданих коштів

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ
ВИРОБОК
Ф.І. Євдокимов, В.А. Кучер
ДНТУ

У статті зроблено аналіз оцінки економічної привабливості інвестицій
вуглевидобувного підприємства на придбання необхідного обладнання
для проведення гірничих виробок з позицій багатофакторного підходу

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Б.П. Макогон, А.Ф. Коновалов
Донецкая облгосадминистрация;
Донецкий научный центр НАН Украины

Проведено аналіз стану спав у науково-технологічній сфері регіону і
сформульовано основні заходи, які повинні сприяти розвитку та
активізації інноваційної діяльності, спрямованої на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок,
переходу економіки до інноваційної моделі розвитку.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В.А. Гавриленко, В.В. Гавриленко
ДонНГУ

Узагальнені методичні розробки за даною проблемою. Виявлені їх
основні недоліки, які заважають правільні оцінці
сплатоспроможності підприємства. Запрапоновано новий підхід і
нова концепція вирішення цієї проблеми, яка базується на
особистостях сплатоспроможності та ліквідності підприємства, а
також руху грошових коштів

О ВОЗВРАТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ НИОКР
В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.И. Кабанов, В.Е. Нейенбург, Л.Л. Стариченко
Институт экономики промышленности НАН Украины

Викладено основні положення розробленого нового порядку
фінансування НДДКР у вугільній промисловості, що передбачає
повернення інвестору авансових коштів та матеріальне заохочення
всіх учасників інноваційного процесу за рахунок розподілу між ними
економічного ефекту від нововведень на підставі ліцензійних
договорів.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПЛЕКС МЕР ПО
УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.В. Дорофиенко, В.П. Колосюк
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО В ПЛАНИРОВАНИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ф.И.Евдокимов
ДНТУ

Трансформаційний період в економіці, який переживає Україна,
вимагає нові методи управління як на державному рівні, так і на
рівні підприємства. У ряд важливіших висуваються методи аналізу
виробничо-господарської діяльності підприємства, виявлення сильних
і слабких сторін, оцінка і захист від факторів ризику, оцінка
економічної безпеки.
У статті розкрита сутність і область використання найбільш
поширених методів аналізу: СТЕП-аналіз, SWOT-аналіз, ФВА.
Викладено методичний підхід оцінки економічної безпеки
підприємства.

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бурковский А.Н. Коцегуб П.Х.
ДНТУ

Определены основные пути активизации инновационной
деятельности в промышленности: создание инновационных центров
на производствах, где создается новая техника, в эксплуатирующих
организациях и высших учебных заведениях. Освещена руководящая и
координирующая деятельность генерального руководства по
созданию определенного типа технических изделий, а также
вопросы сотрудничества инновационных центров технических
университетов с промышленностью.

МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАСШТАБ
В.М. Лобас, П.С. Гурий
Донецкая государственная академия управления

Стаття містить обгрунтування необхідності створення механізму
активізації іноваційної діяльності регіону України для успішного
виконання програм науково-технічного розвитку областей. Визначен
склад цього механізму та засіб створення його в стислі строки.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ
В РЕГІОНІ
Л.І. Шилова, Н.Ф. Зайцева
ДНТУ

Досліджені проблеми впливу інноваційної діяльності на підвищення
зайнятості в регіоні. Розглянути основні результати діяльності
інноваційного підприємства у промисловому регіоні та його внесок в
забезпечення зайнятості населення.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
В.Ф. Лысяков, А.В. Мех
ДНТУ

Розглянуті доступні для діючого підприємства джерела
фінансування іновацій. Показана можливість удосконалення
фінансово-екомічної оцінки ефективності іноваційних проектів на
підставі дослідження складових частин зворотніх грошових потоків

ДОІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ШАХТ ДОНБАСУ
Ю.А. Гусєв, А.А. Кравченко, В.А. Харченко
ДНТУ

У даній роботі представлені результати доінвестиційного аналізу
діяльності вугільних підприємств, який показав, що
реструктуризацію шахт необхідно здійснювати, використовуючи
стратегію прискореного зростання на основі удосконалення
інноваційної, товарної, маркетингової, фінансової діяльності
підприємств

ОЦЕНКА РИСКА В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
О.А. Солодова
ДНТУ

Проаналізовано існуючі підходи аналізу ризику інноваційних процесів.
Запропоновано комбінований підхід до оцінки впливу внутрішніх і
зовнішніх чинників ризику на ефективність проектів

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСКОРЕННОЙ АМОРТИЗАЦИИ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И.В. Левина
ДНТУ

У статті на підставі статистичних даних проаналізовано стан
інноваційних процесів на промислових підприємствах Донецької
області. Розглянуто питання застосування методу прискореної
амортизації, завдяки якому в розпорядженні підприємств
залишається більше коштів для фінансування технічного розвитку
та впровадження інновацій.

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА В
ИННОВАЦИИ
Д.В. Егоренко
ДНТУ

Розглянуто вплив характеру джерел фінансування на розвиток
інноваційної діяльності. Досліджено питання обгрунтування умов
залучення позикового капіталу.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ
АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
О.Н. Фищенко
ДНТУ

Розглянуто питання фінансового забезпечення інноваційної
діяльності промислових підприємств. Запропоновано динамічну
модель одночасного планування капіталовкладень в ув’язці з вибором
оптимальних джерел фінансування проектів

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
О.Ю. Попова
ДНТУ

Проаналізовано основні причини появи незапланованих відхилень
параметрів проекту від запланованих. Запропоновано в залежності
від динаміки інвестиційних доходів і затрат показники, які
характеризують можливі варіанти формування економічної
ефективності проекту

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ОБОРОТНИХ КОШТІВ В ЗАПАСАХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
І.О. Бондарєва
ДНТУ

Дослідження показників використання оборотних коштів по галузях
машинобудування, промисловості й у цілому по народному
господарству свідчить про наявність істотних відмінностей, що
визначає необхідність урахування галузевих особливостей при
розробці стратегії управління процесами формування і використання
запасів підприємств

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ У
СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
О.В. Захарова
ДНТУ

Обгрунтовано необхідність нормування енергетичних витрат при
виробництві промислової продукції. Розглянуто сутність перемінних
і умовно-постійних витрат енергії і сформульовані особливості їх
обліку в собівартості промислової продукції.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
МОТИВАЦИИ ИНВЕСТОРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Н.М. Пудрик
ДНТУ

У статті розглядаються передумови відносин планомірності в
умовах глобалізації, проблеми єкономічного зростання в аспекті
системного використання трудових стимулів, соціально
справедливої організації обміну і споживання, сбалансованності
споживчого ринку.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.В. Купавых
ДНТУ

У статті показана роль держави у розвитку інноваційної діяльності
підприємств, здійснено аналіз державного фінансування наукових
досліджень та розробок науково-технічних програм. Розглянуто
методи державної інноваційної політики, їх особливості та
ефективність впровадження в деяких західних країнах та Україні.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Т.О. Загорная
Донецкий государственный институт искусственного интеллекта.

В статті розглянуті основні проблеми розробки інноваційних
стратегій в системі промислового маркетингу металургійного
підприємства в умовах розвитку ринкових відносин

РЕФЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ АЛЬТЕРНАТИВ КАК СРЕДСТВО
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Т.Л. Чупрова
ДНТУ

У статті розкривається проблема комплексної оцінки інвестиційних
проектів. Пропонується застосування концепції рефлективного
синтезу альтернатив.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
Д.В. Пудрик
ДНТУ

Розглянуто проблеми інвестиційної привабливості держави, регіону,
галузі та окремого підприємства. Інтегральний показник можна
розрахувати на підставі комплексу найбільш інформативних
показників, відображаючих фактори виробництва, які має
піжприємство.

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРУДА
В.И. Фертих
ДНТУ

В статті розглядається безпека умов праці в вугільній
промисловості як фактор стійкого розвитку. Безпека праці
представлена як суспільне благо. З урахуванням характеру цього
блага запропоновані заходи державного регулювання інновацій в цій
сфері. Серед них особлива увага приділяється наукам,
субсидіюванню, програмуванню, податкам і регулюванню норм
виробництва.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ
ЛИКВИДАЦИИ ШАХТЫ
А.Ю. Макеев, В.Н. Артамонов, Д.А. Макеева
ДНТУ

Розглядається методика визначення економічної ефективності
бюджетних капіталовкладень на реалізацію безприбуткових
проектів, на прикладі ліквідації шахти «Червоноармійська» ДКХ
«Добропіллявугілля ».

Опубликовано 03.04.2011. Обновлено 09.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы