Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Для работающих над диссертацией --->> О бюрократии --->> О диссертациях
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ
ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ
ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

Характеристика джерела
Приклад оформлення
Монографії: один, два або три автори
Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр.: с. 291-329.
Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посіб. –К.: Вища шк., 1992. – 430 с.
Отраслевые проблемы текстильной промышленности: причины и пути решения: (Монография) / Р.Р.Ларина, О.Е.Ройтман; Донец. гос. акад. упр. – Севастополь: Изд.предприятие “Вебер”; Донецк: Б.и., 2002. – 131 с.: ил., табл. — Библогр. с.: 121-124.
Костіна Н.І.Моделювання фінансів / Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, П.В.Мельник; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 224 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-222.
Більше трьох авторів
Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр.  політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.Я.Лузан, В.В.Вітвіцький, О.А.Аврамчук та ін. – К.: Центр “Агропромпраця”, 2000. – 462, [1] с.: іл., табл.
Багатотомні
видання
Историярусской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит.  (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агенство України з авт. і суміж. прав; За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 1999. – Т. 1-4.
Перекладні
видання
Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В.Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.
Довідники
Шишков М.М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: [Справочник] / М.М.Шишков, А.М. Шишков. – Донецк: ООО „Юго-Восток”, 2002.-234 с.:ил.,табл.
Словники
Библиотечное дело: Терминол. слов. / Сост.: И.М. Суслова,
Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Законодавчі, нормативні акти
Господарський процесуальний кодекс України: Офіц.текст із змін. станом на 1 лип.2002р. /М-во юстиції України.-К.:Вид.дім „Ін Юре”, 2002.-129с.- (Кодекси України)
Стандарти
ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.
Збірники наукових праць
Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.
Депоновані наукові праці
Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 — Ук96. – Реф. в:  Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.
Складові частини: книги
Литвин В.М. Акт проголошення незалежності України//Енциклопедія історії України.- К., 2003. – Т. 1: А-В. – С. 57-58.
збірника
Василенко Н.Є.Громадсько-політична та культурно-освітня діяьність І.М.Труби // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 72-79.
журналу
Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел. // ФТТ. – 2004.- Т.46, № 5.-С. 769-8-3.
Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy.–1993.–Vol.7, № 2.– P.89–96.
Тези доповідей
Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук. конгрес укр. істориків. Кам’янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. — Кам’янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 23-36.
Дисертації
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  Дис.  … доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02; — Захищена 09.12.2005; Затв.09.03.2006. — К., 2005. – 276 с.: іл.-Бібліогр.:с.240-276.
Автореферати дисертацій
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Автореф.дис. … доктора фіз.-мат. наук / Головна астроном. обсерват. НАНУ.-К.,2005.– 35 с.
Препринти
Зелинский Ю.Б. О нелинейных выпуклых областях и аналитических полиэдрах / Ю.Б.Зелинский, В.Л.Мельник. – К.: Ін-т математики АН України, 1993. – 21 с. – (Препринт / АН Украины. Ин-т математики; 93, 94).
Посібники
Система оперативного управления  предприятием “GroosBee XXI”. Версия 3.30: Рук. пользователя. Ч.5, гл.9 Подсистема учета производства /Сост. С.Беслик.-Днепропетровск: Арт-Прес, 2002.-186с.: ил.,табл..
Звіт про науково-дослідну роботу
Проведениеиспытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.
Авторські свідоцтва
Линейныйимпульсный модулятор: А.с. 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02 / В.Г. Петров – № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. – 4 с.:ил.
Патенти
Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting:  Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27 D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86, НКИ 355/68. – 3 с.
Каталоги
Каталогмлекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. –Л.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1981. – 456 с.
Електронний ресурс
Розподіл населення найбільш числелнних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр.перепису населення 2001 р. /Держ.ком.статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. -К.: CD-вид-во ”Інфодиск”, 2004. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM): цв; 12 см.- (Всеукр.перепис населення, 2001).- Систем.вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. –Заголовок з титул. екрану.
Спадщина [Електронний ресурс]: Альм.Українознав. Самвидав.1988-2000рр. Вип.1-4/ Ред..альм. М.І. Жарких. – Електрон.текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1 електрон.опт.диск (CD-RОМ): цв; 12 см. — Систем.вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/ 2000/XP. Acrobat Reader. –Заголовок з титул. екрану.
Бібліотка і достyпність інформації у сачасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] /Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібл. Вісн. – 2003. — № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. – Заголовок з екрану.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з  ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

2. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Запроваджені наказом ВАК України
від 29 травня 2007 р. № 342
Опубликовано 01.10.2008. Обновлено 30.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы