Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Для работающих над диссертацией --->> О бюрократии --->> О диссертациях
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ
БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ
ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ
ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ

Характеристика джерела
Приклад оформлення
Монографії: один, два або три автори
Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу / Нац. юрид. акад. України. – Х.: Основа, 2000. – 331 с. – Бібліогр.: с. 291-329.
Василенко М. В. Теорія коливань: Навч. посіб. –К.: Вища шк., 1992. – 430 с.
Отраслевые проблемы текстильной промышленности: причины и пути решения: (Монография) / Р.Р.Ларина, О.Е.Ройтман; Донец. гос. акад. упр. – Севастополь: Изд.предприятие “Вебер”; Донецк: Б.и., 2002. – 131 с.: ил., табл. — Библогр. с.: 121-124.
Костіна Н.І.Моделювання фінансів / Н.І.Костіна, А.А.Алєксєєв, П.В.Мельник; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 224 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-222.
Більше трьох авторів
Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр.  політики України, Наук.-дослід. центр нормативів праці; Ю.Я.Лузан, В.В.Вітвіцький, О.А.Аврамчук та ін. – К.: Центр “Агропромпраця”, 2000. – 462, [1] с.: іл., табл.
Багатотомні
видання
Историярусской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит.  (Пушкин. дом). – М., 1982. – Т.3: Расцвет реализма. – 876 с.
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. прав. наук України, Держ. патент. відомство України, Держ. агенство України з авт. і суміж. прав; За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 1999. – Т. 1-4.
Перекладні
видання
Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. з англ. В.Дмитрук. – К.: Аквілон-Прес, 2000. – 447 с.
Довідники
Шишков М.М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: [Справочник] / М.М.Шишков, А.М. Шишков. – Донецк: ООО „Юго-Восток”, 2002.-234 с.:ил.,табл.
Словники
Библиотечное дело: Терминол. слов. / Сост.: И.М. Суслова,
Л.Н. Уланова. – 2-е изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с.
Законодавчі, нормативні акти
Господарський процесуальний кодекс України: Офіц.текст із змін. станом на 1 лип.2002р. /М-во юстиції України.-К.:Вид.дім „Ін Юре”, 2002.-129с.- (Кодекси України)
Стандарти
ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1–76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.
Збірники наукових праць
Обчислювальна і прикладна математика: Зб. наук. пр. – К.: Либідь, 1993. – 99 с.
Депоновані наукові праці
Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / Науч.- произв. корпорация “Киев. ин-т автоматики”. – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 — Ук96. – Реф. в:  Автоматизация производственных процессов. – 1996. – №2.
Складові частини: книги
Литвин В.М. Акт проголошення незалежності України//Енциклопедія історії України.- К., 2003. – Т. 1: А-В. – С. 57-58.
збірника
Василенко Н.Є.Громадсько-політична та культурно-освітня діяьність І.М.Труби // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1993. – С. 72-79.
журналу
Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел. // ФТТ. – 2004.- Т.46, № 5.-С. 769-8-3.
Perez K. Radiation therapy for cancer of the cervix // Oncolgy.–1993.–Vol.7, № 2.– P.89–96.
Тези доповідей
Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук. конгрес укр. істориків. Кам’янець-Подільський, 17-18 верес. 2003 р. — Кам’янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 2005. – Т. 1. – С. 23-36.
Дисертації
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  Дис.  … доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02; — Захищена 09.12.2005; Затв.09.03.2006. — К., 2005. – 276 с.: іл.-Бібліогр.:с.240-276.
Автореферати дисертацій
Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Автореф.дис. … доктора фіз.-мат. наук / Головна астроном. обсерват. НАНУ.-К.,2005.– 35 с.
Препринти
Зелинский Ю.Б. О нелинейных выпуклых областях и аналитических полиэдрах / Ю.Б.Зелинский, В.Л.Мельник. – К.: Ін-т математики АН України, 1993. – 21 с. – (Препринт / АН Украины. Ин-т математики; 93, 94).
Посібники
Система оперативного управления  предприятием “GroosBee XXI”. Версия 3.30: Рук. пользователя. Ч.5, гл.9 Подсистема учета производства /Сост. С.Беслик.-Днепропетровск: Арт-Прес, 2002.-186с.: ил.,табл..
Звіт про науково-дослідну роботу
Проведениеиспытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.) / Всесоюз. заоч. ин-т пищ. пром-ти. – ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692. – М., 1981. – 90 с.
Авторські свідоцтва
Линейныйимпульсный модулятор: А.с. 1626362. Украина. МКИ НОЗК7/02 / В.Г. Петров – № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93, Бюл. № 13. – 4 с.:ил.
Патенти
Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27. Microfilming system with zone controlled adaptive lighting:  Пат. 4601572 США, МКИ G 03 B 27 D.S.Wise (США); McGraw-Hill Inc. – № 721205; Заявл. 09.04.85; Опубл. 22.06.86, НКИ 355/68. – 3 с.
Каталоги
Каталогмлекопитающих СССР. Плиоцен – современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. –Л.: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1981. – 456 с.
Електронний ресурс
Розподіл населення найбільш числелнних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр.перепису населення 2001 р. /Держ.ком.статистики України; Ред. О.Г.Осауленко. -К.: CD-вид-во ”Інфодиск”, 2004. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM): цв; 12 см.- (Всеукр.перепис населення, 2001).- Систем.вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. –Заголовок з титул. екрану.
Спадщина [Електронний ресурс]: Альм.Українознав. Самвидав.1988-2000рр. Вип.1-4/ Ред..альм. М.І. Жарких. – Електрон.текстові дані (150 Мб). – К.: Корона тор, 2005. – 1 електрон.опт.диск (CD-RОМ): цв; 12 см. — Систем.вимоги: Windows 95/98/МЕ//NT4/ 2000/XP. Acrobat Reader. –Заголовок з титул. екрану.
Бібліотка і достyпність інформації у сачасному світі: електронні ресурси науці, культурі та освіті: (Підсумки 10-ї міжнар. Конф. “Крим-2003”) [Електронний ресурс] /Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібл. Вісн. – 2003. — № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.
Форум: Електрон. інформ. бюл. – 2005. № 118. – Режим доступу: http://www.mcforum.vinnitsa.com/mail-list/118.html. – Заголовок з екрану.

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з  ГОСТ 7.1–84. СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.

2. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Запроваджені наказом ВАК України
від 29 травня 2007 р. № 342
Опубликовано 01.10.2008. Обновлено 30.11.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы