Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Carpatica — Карпатика (Ужгородський державний університет, НДІ карпатознавства).

 • Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. (Рівненський державний гуманітарний університет).

 • Актуальні проблеми державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України).

 • Актуальні проблеми міжнародних відносин. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

 • Археологический альманах (Інститут археології НАН України, Управління культури  Донецької облдержадміністрації, Донецький краєзнавчий музей, Донецька обласна організація українського товариства охорони пам"ятників історії і культури, Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова, Краматорський економіко-гуманітарний інститут).

 • Археологічні відкриття в Україні (Інститут археології НАН України).

 • Археологічні дослідження Львівського університету.

 • Археологічні студії (Інститут археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича).

 • Археометрія та охорона історико-культурної спадщини (НДІ пам"яткоохоронних досліджень МКМ України).

 • Архівознавство. Археографія. Джерелознавство (Державний комітет архівів України,  Український державний НДІ архівної справи та документознавства, НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв).

 • Боспорские исследования (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

 • Вісник  Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Держава та армія.

 • Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Історія та археоло­гія”.

 • Вісник Дніпропетровського університету. Серія: історія і філософія науки і техніки.

 • Вісник Донецького університету. Серія Б. “Гуманітарні науки”.

 • Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України.

 • Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія.

 • Вісник Київського інституту "Слов"янський університет". Серія: історія.

 • Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство.

 • Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Історія, теорія культури (книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство).

 • Вісник Київського славістичного університету. Серія: історія.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Історія”.

 • Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Між­народні відносини”.

 • Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Тара­са Шевченка.

 • Вісник Львівського університету. Серія історична.

 • Вісник Львівського університету. Серія: міжнародні відносини.

 • Вісник Львівської комерційної академії. Серія: гуманітарні науки.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія “Історія”. (м. Івано-Франківськ).

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Історія України”.

 • Вісник Харківського державного університету. Серія “Історія”.

 • Вісник Харківської державної академії культури.

 • Вісник Черкаського університету. Серія “Соціально-гуманітарні науки“.

 • Віськово-науковий вісник (Військовий інститут при Державному університеті "Львівська політехніка").

 • Вопросы германской истории. (Дніпропетровський державний університет).

 • Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія".                                                                                                                                                                                                                                                           

 • Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. (Дніпро­петровський державний університет).

 • Донецкий археологический сборник.

 • Дослідження з історії техніки (Національний технічний університету України "КПІ").

 • Дрогобицький краєзнавчий збірник (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Міносвіти і науки України, Дрогобицький осередок Українського товариства імені М. Грушевського, Дрогобицька філія Інституту центрально-східної Європи).

 • Етнічна історія народів Європи. (Київський національний універ­ситет ім. Тараса Шевченка).

 • Ефективність державного управління (Львівський регіональний інститут державного управління УАДУ при Президентові України).

 • Журналістика. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка).

 • Записки історичного факультету (Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова).

 • Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України.

 • Записки Наукового товариства ім.Шевченка. Праці Історично-філософської секції.

 • Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна ХVІІІ-XIX століття.

 • Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету (Волинський державний університет імені лесі Українки Міносвіти України).

 • Збірник наукових праць Військового гуманітарного інституту Національної академії оборони України (військова історія).

 • Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту Міноборони України (військова історія).

 • Збірник наукових праць науково-дослідного центру періодики (Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України).

 • Історико-географічні дослідження в Україні. (Інститут історії України НАН України).

 • Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН  України).

 • Історична пам"ять (Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, Полтавський регіональний осередок Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, Полтавське наукове товариство краєзнавців).

 • Історичні записки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України).

 • Історіографічні дослідження в Україні. (Інститут історії України НАН України).

 • Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела. (Україн­ський державний науково-дослідний інститут архівної справи та документо­знавства, м. Київ).

 • Історія України. Маловідомі імена, події, факти. (Інститут історії України НАН України).

 • Історія української науки на межі тисячоліть (Дніпропетровський державний університет, Академія наук вищої школи України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка).

 • Кам’яна доба України (Інституту археології НАН України),

 • Лаврський альманах (Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник).

 • Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя Міносвіти України).

 • Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии (Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України).

 • Матеріали до української етнології (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Асоціація етнологів).

 • Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

 • Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки.(Інститут історії України).

 • Нариси з історії природознавства і техніки (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Українське товариство істориків науки).

 • Науковий вісник Дипломатичної академії України.

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

 • Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.

 • Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія.

 • Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки.

 • Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: історія.

 • Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди Міносвіти України).

 • Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

 • Наукові записки КНУКіМ. Культура і мистецтво у сучасному світі.  (Київський державний університет культури і мистецтва Міністерства культури і мистецтв України).

 • Наукові записки НаУКМА. Серія: Теорія та історія культури.

 • Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія: педагогічні та історичні науки.

 • Наукові записки Національного університету "Острозька Академія". Серія: Історичні науки.

 • Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія:історія.

 • Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. (Інсти­тут української археографії та джерелознавства імені  М.С. Грушев­ського НАН України).

 • Наукові зошити історичного факультету. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

 • Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету (ЗДУ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України — Запорізьке  відділення).

 • Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія: історичні науки.

 • Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

 • Наукові праці. (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").

 • Наукові праці. Серія: Історія (Миколаївська філія НаУКМА).

 • Наукові праці. Серія: історія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА).

 • Нові сторінки історії Донбасу. (Донецький державний університет).

 • Пам’ятки. (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).

 • Питання  стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

 • Питання історії нового та новітнього часу (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

 • Питання історії України (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича Міносвіти України).

 • Питання культурології (Київський державний університет культури і мистецтв Міністерства культури та мистецтв України).

 • Південний архів (Херсонський державний педагогічний університет)

 • Проблеми археології Подніпров’я. (Дніпропетровський державний університет).

 • Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ (Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка Міносвіти України).

 • Проблеми історії та методології історичної науки. (Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна).

 • Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. (НАН України, Інститут історії України НАН України).

 • Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. (Інститут історії України НАН України).

 • Проблеми слов’янознавства. (Львівський  національний універ­ситет ім. Івана Франка).

 • Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки та культури (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України).

 • Рукописна та книжкова спадщина України (Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України).

 • Середньовічна Україна. (Інститут історії України НАН України).

 • Серія: історія та географія.

 • Соціум (Інститут історії України НАН України, Центр соціальної історії).

 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. (Інститут історії України НАН України).

 • Старожитності степового Причорномор’я і Криму (Запорізький державний університет Міносвіти і науки України, Запорізький обласний краєзнавчий музей).

 • Старожитності. (Харківський історико-археологічний щорічник).

 • Степи Европы в эпоху средневековья. Труды по археологии (Інститут археології НАН України, Донецький державний університет).

 • Сторінки воєнної історії України. (Інститут історії України НАН України).

 • Сторінки історії (Національний технічний університет України "КПІ").

 • Студії з архівної справи та документознавства. (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документо­знавства, м. Київ).

 • Схід — Захід (Східний інститут українознавства ім. Ковальських, Харківська державна академія культури, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України).

 • Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського).

 • Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. (Інститут історії України НАН України).

 • Україна в центрально-Східній Європі (НАН України, Інститут історії України НАН України).

 • Україна модерна. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).

 • Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. (Інсти­тут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

 • Українська біографістика (Інститут біографічних досліджень, ЦНБ ім. Вернадського).

 • Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Український археографічний щорічник. (Інститут української архео­графії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України).

 • Український історичний збірник (Інститут історії України НАН України).

 • Харківський історіографічний збірник (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України).

 • Харківського державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди.

 • Херсонесский сборник (Національний заповідник "Херсонес Таврійський" Мінкультури і мистецтв України, Кримський філіал Інституту археології НАН України).

 • ЖУРНАЛИ

 • Археологічний літопис Лівобережної України. (м. Полтава).

 • Археологія. (Інститут археології НАН України).

 • Архіви України. (м. Київ).

 • Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, колектив журналу "Бахмутський шлях").

 • Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Бібліотечна планета (Національна парламентська бібліотека  України).

 • Бібліотечний вісник (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України).

 • Близькосхідний кур"єр (Центр близькосхідних досліджень, Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України).

 • Борисфен.

 • Буковинський журнал (Чернівецький державний університет ім. Ю Федьковича, Обласна організація Товариства "Просвіта" ім. Т.Шевченка, Обласне відділення Українського фонду культури, Комітет у справах преси та інформації облдержадміністрації).

 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

 • Вісник Книжкової палати України (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство).

 • Вісник Східноукраїнського державного університету.

 • Воєнна історія (Український інститут воєнної історії, Інститут історіі України НАН України, Національна академія оборони України).

 • Галичина (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника).

 • Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичнх досліджень).

 • Гуманітарний журнал (Національна гірнича академія України ).

 • Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу “ Діалог. Історія, політика, економіка”).

 • З  архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (м.Київ).

 • Історичний журнал (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, “Вища школа”).

 • Історичні і політологічні дослідження (Донецький державний університет).

 • Київська старовина (Інститут археології НАН України, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, Київський інститут "Слов"янський університет").

 • Крымский архив (Кримський центр гуманітарних досліджень).

 • Культура народів Причорномор"я (Кримський науковий центр).

 • Культурологічний вісник (Запорізький державний університет, Запорізький обласний інститут вдосконалення вчителів, Запорізька облдержадміністрація).

 • Людина і політика (Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, Міжнародний інститут порівняльного аналізу, НГЦЕС “Парадигма нова”, Інститут вищої школи АПН України).

 • Мандрівець (НУ “Києво-Могилянська  академія”).

 • Народознавчі зошити (Інститут народознавства НАН України).

 • Наука та наукознавство (НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Міністерство освіти і науки України).

 • Наука. Релігія. Суспільство (Інститут проблем штучного інтелекту НАН України).

 • Науковий вісник ВДУ. Серія: Історичні науки (Волинський державний університет ім. Л.Українки Міносвіти України).

 • Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: історія.

 • Наукові записки. Історія (Національний університет "Києво-Могилянська Академія").

 • Пам"ять століть (м.Київ).

 • Перспективи (Південний державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеський державний політехнічний університет).

 • Політична думка (м. Київ).

 • Сіверянський літопис (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Шевченка).

 • Сумська старовина (Сумський державний університет).

 • Схід. (м. Донецьк).

 • Східний світ (Інститут сходознавства НАН України).

 • Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника МОН України).

 • Українське релігієзнавство. (Бюлетень Української асоціації релігіє­знавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сково­роди НАН України).

 • Український історик. (Журнал міжнародного українського історичного товариства, м. Київ).

 • Український історичний журнал.

 • Український керамологічний журнал  (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Український селянин (Інститут історії НАН України, Черкаський держжавний університет ім. Б. Хмельницького).

 • Ученые записки Симферопольского государственного университета.

 • Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского .

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы