Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

 • Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми іс­то­рії, те­о­рії та пра­к­ти­ки ху­до­ж­ньої куль­ту­ри. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім. Та­ра­са Ше­в­чен­ка).

 • Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми історії, те­о­рії та практики художньої культури. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім. Тараса Шевченка, Державна акаде­мія керівних кадрів куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Актуальні філософські та культорологічні проблеми сучасності (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

 • Вісник Львівського університету. Серія: мистецтвознавство.

 • Вісник Львівської академії мистецтв.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство.

 • Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Ду­хо­в­ний світ ба­ро­ко. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни ім. П.І. Чай­­ковського).

 • Збірка наукових праць Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.

 • Збірники наукових праць Ака­де­мії об­ра­зо­т­вор­чо­го ми­с­те­ц­т­ва і ар­хі­те­к­ту­ри "Укра­їн­сь­ка ака­де­мія ми­с­те­ц­т­ва" (м.Київ).

 • Ки­їв­сь­ке му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (Ки­їв­сь­ке дер­жа­в­не ви­ще му­зи­ч­не учи­ли­ще іме­ні Р.М. Глієра).

 • Куль­ту­ра і ми­с­те­ц­т­во у су­ча­с­но­му сві­ті. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва).

 • Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України).

 • Мистецтвознавчі записки (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецькі обрії (Академія мистецтв України).

 • Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва Міністерства культури і мистецтв України).

 • Му­зи­ч­не ми­с­те­ц­т­во і куль­ту­ра. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на кон­сер­ва­то­рія ім. А.В. Нежданової).

 • На­у­ко­вий   ві­с­ник  На­ці­о­наль­ної   му­зи­ч­ної   ака­де­мії  Укра­ї­ни   іме­ні П.І. Чайковського.

 • Наукові записки Тернопільського педуніверситету   ім. В.Гнатюка.

 • Пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії.  (Ки­їв­сь­кий  національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей).

 • Про­б­ле­ми вза­є­мо­дії ми­с­те­ц­т­ва, пе­да­го­гі­ки та те­о­рії і пра­к­ти­ки ос­ві­­ти. (Хар­ків­сь­кий ін­сти­тут ми­с­тецтв ім. І.П. Котляревського).

 • Про­б­ле­ми ет­но­му­зи­ко­ло­гії. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні П.І. Чайковського).

 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

 • Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: мистецтвознаство (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Серія: мистецтвознавство.

 • Слов"янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут "Слов"янський університет", Український комітет славістів).

 • Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський державний університет).

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лігвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського).

 • Те­о­ре­ти­ч­ні та пра­к­ти­ч­ні пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії. (Ме­лі­то­поль­сь­кий дер­жа­в­ний пе­да­го­гі­ч­ний ін­сти­тут).

 • Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України).

 • Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку — наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти України).

 • Укра­їн­сь­ке   му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (На­ці­о­наль­на   му­зи­ч­на   ака­де­мія   іме­ні П.І. Чайковського).

 • ЖУРНАЛИ

 • Art line. (м.Київ).

 • Бо­ри­с­фен.

 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 • Вісник Міжнародного Слов"янського університету. Харків.

 • Галичина (Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника).

 • Кі­но-Те­атр.

 • Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр).

 • Му­зи­ка.

 • Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського).

 • На­родо­знав­чі зо­ши­ти.

 • Український керамологічний журнал  (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы