Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: На связи с научным миром --->> Публикация результатов
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Список изданий

одобренных ВАК к освещению результатов диссертационной работы

[Физико-математические] [Химические] [Биологические] [Геологические] [Технические] [Сельскохозяйственные] [Исторические] [Экономические] [Философские] [Филологические] [Географические] [Юридические] [Педагогические] [Медицинские] [Фармацептические] [Ветеринарные] [Архитектурные] [Культуроведение] [Психологические] [Военные] [Национальной безопасности] [Социологические] [Политические] [Спортивные] [Государственного управления] [Разовые]

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 • Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

 • Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми іс­то­рії, те­о­рії та пра­к­ти­ки ху­до­ж­ньої куль­ту­ри. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім. Та­ра­са Ше­в­чен­ка).

 • Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми історії, те­о­рії та практики художньої культури. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім. Тараса Шевченка, Державна акаде­мія керівних кадрів куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Актуальні філософські та культорологічні проблеми сучасності (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв).

 • Вісник Львівського університету. Серія: мистецтвознавство.

 • Вісник Львівської академії мистецтв.

 • Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство.

 • Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр).

 • Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

 • Ду­хо­в­ний світ ба­ро­ко. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни ім. П.І. Чай­­ковського).

 • Збірка наукових праць Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.

 • Збірники наукових праць Ака­де­мії об­ра­зо­т­вор­чо­го ми­с­те­ц­т­ва і ар­хі­те­к­ту­ри "Укра­їн­сь­ка ака­де­мія ми­с­те­ц­т­ва" (м.Київ).

 • Ки­їв­сь­ке му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (Ки­їв­сь­ке дер­жа­в­не ви­ще му­зи­ч­не учи­ли­ще іме­ні Р.М. Глієра).

 • Куль­ту­ра і ми­с­те­ц­т­во у су­ча­с­но­му сві­ті. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва).

 • Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України).

 • Мистецтвознавчі записки (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Мистецькі обрії (Академія мистецтв України).

 • Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва Міністерства культури і мистецтв України).

 • Му­зи­ч­не ми­с­те­ц­т­во і куль­ту­ра. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на кон­сер­ва­то­рія ім. А.В. Нежданової).

 • На­у­ко­вий   ві­с­ник  На­ці­о­наль­ної   му­зи­ч­ної   ака­де­мії  Укра­ї­ни   іме­ні П.І. Чайковського.

 • Наукові записки Тернопільського педуніверситету   ім. В.Гнатюка.

 • Пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії.  (Ки­їв­сь­кий  національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв).

 • Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей).

 • Про­б­ле­ми вза­є­мо­дії ми­с­те­ц­т­ва, пе­да­го­гі­ки та те­о­рії і пра­к­ти­ки ос­ві­­ти. (Хар­ків­сь­кий ін­сти­тут ми­с­тецтв ім. І.П. Котляревського).

 • Про­б­ле­ми ет­но­му­зи­ко­ло­гії. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні П.І. Чайковського).

 • Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури).

 • Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: мистецтвознаство (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Серія: мистецтвознавство.

 • Слов"янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут "Слов"янський університет", Український комітет славістів).

 • Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський державний університет).

 • Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лігвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського).

 • Те­о­ре­ти­ч­ні та пра­к­ти­ч­ні пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії. (Ме­лі­то­поль­сь­кий дер­жа­в­ний пе­да­го­гі­ч­ний ін­сти­тут).

 • Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України).

 • Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку — наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти України).

 • Укра­їн­сь­ке   му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (На­ці­о­наль­на   му­зи­ч­на   ака­де­мія   іме­ні П.І. Чайковського).

 • ЖУРНАЛИ

 • Art line. (м.Київ).

 • Бо­ри­с­фен.

 • Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

 • Вісник Міжнародного Слов"янського університету. Харків.

 • Галичина (Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника).

 • Кі­но-Те­атр.

 • Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України).

 • Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр).

 • Му­зи­ка.

 • Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського).

 • На­родо­знав­чі зо­ши­ти.

 • Український керамологічний журнал  (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному).

 • Опубликовано 24.11.2012. Обновлено 30.11.2013

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

   
  КрепёжКрепёж
  Сервис

  Вверх этой страницы