Ассоциация молодых учёных-машиностроителей
АМУМ Украина

Ассоциация молодых учёных-машиностроителей

Рубрика: Анонсы научных событий --->> Базовая конференция --->> Конференции --->> Об ассоциации
 


КрепёжКрепёж

 

КрепёжКрепёж
Счётчики посещаемости сайта
Счетчик посещений Counter.CO.KZ

Ассоциация
Молодых
Учёных
Машино-
        строителей  КрепёжКрепёж
Смотрите так же по этой теме:

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут”

Національний технічний університет України

“Харківський політехнічний інститут”

Сумський державний університет

Сумський національний аграрний університет

Одеський національний політехнічний університет

Донбаська державна машинобудівна академія

Житомирський державний технологічний університет

 

Запорізький національний технічний університет

Хмельницький національний університет

Луцький національний технічний університет

ВАТ Луцький автомобільний завод

ВАТ SKF Україна (м. Луцьк)

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля

НАН України

Кримський державний

індустріально-педагогічний університет

Національна металургійна академія України

Восьма Всеукраїнська молодіжна
науково-технічна конференція

“МАШИНОБУДУВАННЯ
УКРАЇНИ ОЧИМА МОЛОДИХ:
прогресивні ідеї – наука – виробництво”

29 – 31 жовтня 2008 року

Луцьк – 2008

Луцький національний технічний університет та ряд провідних вищих навчальних закладів України з 29 по 31 жовтня 2008 року проводять у місті Луцьку восьму Всеукраїнську молодіжну науково-технічну конференцію
“Машинобудування України очима молодих:
прогресивні ідеї – наука – виробництво”.

Метою конференції є обмін науково-технічною інформацією, встановлення ділових та особистих стосунків між молодими вченими України в області механічної обробки та технології машинобудування, виявлення нових можливостей, кооперації та об’єднання зусиль у реалізації спільних проектів.

Необхідність та корисність таких зустрічей підтверджує велика кількість конференцій, симпозіумів, семінарів, що відбуваються в Україні та за її межами кожного року. При цьому конференція має за мету згуртування та творче піднесення молодої прогресивної генерації вчених України.

Оргкомітет сподівається, що конференція надасть розвитку співпраці молодих вчених-машинобудівників, буде сприяти досягненню поставленої мети та розвитку перспективних зв’язків.

Оргкомітет запрошує взяти участь у роботі конференції, виступити з доповідями та повідомленнями студентів, магістрів та аспірантів Вашого навчального закладу.

Основні наукові напрями конференції
Основні наукові напрями конференції відповідають спеціальностям за класифікацією ВАК України:

05.02.08 – Технологія машинобудування;

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Робочі мови конференції – українська та російська.

Всі витрати, пов’язані з проведенням конференції та публікацією тез конференції, несуть організатори. Оплата публікації статей, харчування, проживання і проїзду – за рахунок учасників конференції.

Організаційний комітет

Голова –

Божидарнік В.В.., д.т.н., проф., ректор ЛНТУ

Заступники

голови –

Мольчак Я.О., д.г.н., проф., директор інституту ресурсозбереження та будівництва ЛНТУ

Марчук В.І., д.т.н., проф., зав. каф. ПБ ЛНТУ

Члени –

оргкомітету

Внуков Ю.М., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ЗНТУ
Грабченко А.І. д.т.н., проф., зав. каф. інтегрованих технологій ім.. М. Ф. Семко НТУ «ХПІ»
Верезуб М.В. д.т.н., проф. каф. інтегрованих технологій ім. М. Ф. Семко НТУ «ХПІ»
Доброскок В.В. д.т.н., проф. каф. інтегрованих технологій ім.. М. Ф. Семко НТУ «ХПІ»
Гвоздик Б.С. директор дирекції розвитку продукту ВАТ Луцький автомобільний завод
Залога В. О., д.т.н., проф., зав.каф. МРВтаІ СумДУ
Клименко С.А., с.н.с., д.т.н., заступник директора ІНМ ім. В.М.Бакуля НАН України
Ковальов В.Д., д.т.н., проф., зав. каф. МРВ ДДМА
Мазур М.П., д.т.н., проф., зав. кафедри технології машинобудування ХНУ
Тонконогий В.М., д.т.н., проф., декан механіко-технологічного факультету ОНПУ
Мельничук П. П., д.т.н., проф., ректор ЖДТУ
Нечепаєв В.Г., д.т.н., проф., зав.каф. ОПМ ДНТУ
Новосьолов Ю.К., д.т.н., проф., зав. кафедри технології машинобудування СНТУ
Лінчевський П.А.., д.т.н., проф., зав. каф технології машинобудування  ОНПУ
Проволоцький О. Є., д.т.н., проф., зав. кафедри технології машинобудування НМетАУ
Петраков Ю.В., д.т.н., проф., зав. кафедри технології машинобудування НТУУ «КПІ»
Равська Н. С., д.т.н., проф., зав. каф. Інструментального виробництва НТУУ «КПІ»
Розенберг О.О., д.т.н., проф., зав. відділом ІНМ

ім. В. М. Бакуля НАН України

Становський О.Л., д.т.н., проф., зав. кафедри НГХМ ОНПУ
Якубов Ф. Я., д.т.н., проф., ректор КДІПУ
Редько Р.Г.  к.т.н., доц., зав.каф. комп’ютерного проектування верстатів та технології машинобудування ЛНТУ
Криворучко Д.В. к.т.н., доц.., кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів СумДУ

Секретарі

оргкомітету

Заблоцький В.Ю., к.т.н., доц. каф. ПБ ЛНТУ

Денисюк В.Ю. – к.т.н., доц. каф. ПБ ЛНТУ

Адреса оргкомітету

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,

Луцький національний технічний університет,

кафедра приладобудування.

Тел.: (03322)–6-49-43.

Факс: (0332) – 77-48-40.

E–mail: info@kptm.lutsk.ua zabval@bigmir.net

Матеріали конференції

Планується видання збірника тез доповідей та публікація повних текстів доповідей (статей) у науковому збірнику „Наукові нотатки”, який вважається ВАК України фаховим за тематикою конференції. Публікація повного тексту доповіді у збірнику ЛНТУ можлива лише після її особистого представлення на конференції та за рішенням оргкомітету. Повний текст доповіді, яка не доповідалась авторами особисто, опублікований не буде.

Для ухвалення рішення про включення представників Вашого навчального закладу до складу учасників конференції та своєчасного видання Збірника тез доповідей необхідно до 15 вересня 2008 р. надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь, тези доповіді, дискету або CD диск з записом тез, або направити файл по e-mail. Повний текст доповіді у двох примірниках, її електронний варіант, рецензія, відомості про авторів та акт експертизи надаються в оргкомітет під час перебування учасника на конференції після рішення оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів

Матеріали повинні бути цілком підготовлені до друку з застосуванням редактора Word.
Тези доповіді
Об’єм – дві повні сторінки формату А5. Орієнтація — книжкова з полями 20 мм з усіх боків. Міжрядковий інтервал – одинарний, відступ у першому рядку
абзацу – 1,27 мм. Шрифт Times New Roman, розмір 12.
Назву оформлюють великими напівжирними літерами з розміщенням по центру. Через 2 інтервали з розміщенням по центру зазначають ініціали та прізвища усіх авторів, їх вчені звання та ступені, повну назву навчального закладу та міста його розташування. Далі через 2 інтервали розміщують з центруванням по ширині текст тез доповіді. Список літератури та рисунки у тексті тез небажані.

Скачати приклад==> 

Повний текст доповіді (стаття)

Об’єм – до п’яти повних сторінок формату А4 з автоматичною розстановкою переносів; орієнтація книжкова, з полями: верхнє – 25 мм, нижнє – 25 мм, ліве – 20 мм, праве – 30 мм; міжрядковий інтервал – одинарний; абзацний відступ – 0,8 мм; шрифт — Times New Roman, 11 пт.
Текст рукопису має бути побудований за такою схемою:

індекс УДК (Times New Roman, 10 пт., по лівому краю);

ініціали, прізвища авторів, після кожного автора – науковий ступінь, звання, організація (Times New Roman, 10 пт., по правому краю, кожний автор з нового абзацу);

назва статті (Times New Roman, 16 пт., прописними, напівжирними літерами, по центру);

анотації російською (якщо стаття українською мовою), або українською (для статей російською мовою) та англійською мовами, не більш трьох строк (Times New Roman, 10 пт., по лівому краю);

основний текст статті (Times New Roman, 11 пт., по ширині);

список літератури згідно ДСТУ, після слова “Література” (Times New Roman, 10 пт., по лівому краю).

Рисунки. Схеми, графіки, діаграми (тільки векторна графіка) потрібно виконувати вмонтованими об’єктами. Фотографії структур, зразків, тощо тільки у чорно-білому кольорі, не менше 600 dpi. Усі ілюстрації повинні мати номер і назву (Times New Roman, 10 пт., курсів, по центру) та треба їх розміщувати у тексті по центру після першого посилання.

Таблиці повинні мати номер (по правому краю) та назву (по центру), шрифт — Times New Roman, 10 пт., курсів.

Формули. При написанні формул використовувати редактор Equation-3.0, або MathType-5.0. Стилі: текст, функція – Times New Roman; змінна – Times New Roman (курсів); вектор-матриця – Times New Roman (напівжирний); грецькі – Symbol. Розмір: звичайний – 11 пт., підрядковий – 7 пт. (58%), під-підрядковий – 5 пт. (42%), крупний символ – 18 пт. (150%), підрядковий символ – 11 пт (100%). Усі змінні повинні бути розшифровані у тексті статі, або після формули. Змінні у тексті повинні бути такими ж за накресленням, як у формулах.

Скачати приклад==> primer2

Особливі вимоги

1. Тексти тез та доповіді потрібно записати на дискету 3,5 дюйми або CD-диск, які необхідно підписати: прізвища та ініціали авторів, назва доповіді.
2. При пересиланні матеріали не згинати і не зшивати.
3. Не будуть опубліковані матеріали, які не відповідають вимогам та тематиці конференції, а також ті, що надійшли до оргкомітету із запізненням.

Важливі дати

Подача заявки та матеріалів – до 1 жовтня 2008 р.

 

Отримання запрошення – не пізніше 20 жовтня 2008 р.

 

Робота конференції – 30 жовтня – 31 жовтня 2008 р.

Скачати бланк заявки ==> zajav

Опубликовано 23.05.2008. Обновлено 28.09.2013

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

 
КрепёжКрепёж
Сервис

Вверх этой страницы